Örnek Vize ve Final Sınav Soruları

 

 

Türk Çalışma İlişkileri Tarihi

1.) Çalışma ilişkileri kavramını tanımlayınız.

2.) Çalışma ve endüstri ilişkileri kavramlarını mukayeseli olarak değerlendiriniz.

3.) Çalışma ilişkilerinin kurumsallaşmasının unsurlarını belirleyiniz.

4.) ,Çalışma ilişkilerinin kurumsallaşmasında devletin ne gibi rolü vardır?

5.) Türk çalışma ilişkileri tarihini nasıl dönemleştirirdiniz?

6.) Ahilik teşkilatının yapısını açıklayınız.

7.) Çalışma ilişkileri açısından Ahi teşkilatını değerlendiriniz.

8.) Ahiliğin meslek ahlâkı anlayışının temellerini belirleyiniz.

9.) Aşağıdaki terimleri açıklayınız: 1.) Burjuvazi. 2.) Sosyalizm. 3.) Kapitalizm. 4.) Liberalizm; 5.) Vahşî Kapitalizm. 6.) Hıristiyan Kapitalizmi. 7.) Sosyal Piyasa Ekonomisi. 8.) Korporatizm. 9.) Halkçılık; 9.) Milliyetçilik. 10.) Bolşevizm. 11.) Sosyal Demokrasi.

10.) Osmanlı Devletinde sanayileşme sürecini anlatınız.

11.) Osmanlı Devletinin iktisadî yapısını ve bu yapı içerisindeki sanayiinin yerini tartışınız.

12.) Osmanlı Sosyal Güvenlik Sisteminin özelliklerini açıklayınız.

13.) Osmanlı Devletinde okur yazar işçi ve köylü sınıfı meydana getirme açısından “Çiftçi ve İşçi Ordusu” (1915) kurma teşebbüsünü değerlendiriniz.

14.) 1870-1920 dönem için Zonguldak maden işçilerinin çalışma şartlarını değerlendiriniz.

15.) 1913-1915 Sanayi sayımı sonuçlarına göre Osmanlı Devletinde sanayileşme ve ücretlilerin durumunu değerlendiriniz.

16.) Ecir türlerini belirleyiniz.

17.) Eciri-i müşterek kime denir?

18.) Ecir-i has kime denir?

19.) İcâre-i Âdemi nedir?

20.) İcâre akdinin şartlarını sıralayınız.

21.) Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye nedir?

22.) Osmanlı Toplu İş Sözleşmesinin özellikleri nelerdir?

23.) Osmanlı toplumunun yapısını kısaca açıklayınız.

24.) Çalışma ilişkileri açısından Osmanlı Sosyalist Partisinin faaliyetlerini değerlendiriniz.

25.) Osmanlı İşçi Örgütlerinin faaliyetlerini değerlendiriniz.

26.) Osmanlı Amele Cemiyetinin kuruluş gâyesini ve faaliyetlerini değerlendiriniz.

27.) Osmanlı Devletinde ücretlilerin çalışma şartlarını değerlendiriniz.

28.) Osmanlı Devletinde kadın ve çocuk işçilerin durumunu değerlendiriniz.

29.) Osmanlı Devletinde çalışma sürelerinin tanzimi hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

30.) Osmanlı Devletinin sosyal güvenlik sistemini değerlendiriniz.

31.) Osmanlı geleneksel sosyal güvenlik kurumlarının özelliklerini belirleyiniz.

32.) Osmanlı modern sosyal güvenlik sisteminin özelliklerini değerlendiriniz.

33.) Sosyo-ekonomik boyutuyla 1876 tarihli Kanun-u Esasi’nin özelliklerini açıklayınız.

34.) Çalışma ilişkileri açısından 1876 tarihli Kanun-u Esasi’nin özelliklerini açıklayınız.

35.) Osmanlı Devletinin bireysel çalışma ilişkilerinin hukukî çerçevesini belirleyiniz.

36.) Mecelle’nin mahiyetini ve muhtevasını, çalışma ilişkileri açısından değerlendiriniz.

37.) Aşağıdaki terimleri açıklayınız: 1.) İşçi hareketi; 2.) İşçi örgütleri; 3.) Grev; 4.) Lokavt; 5.) İşgücü; 6.) Ücretliler; 7.) Ecir; 8.) İcare akdi; 9.) Tatil-i Eşgal; 10.) Rençper; 11.) Amele; 12.) Ekmek Karnesi.

38.) Osmanlı devletinde işçi hareketlerini ve örgütlenmelerini, 1908 öncesi ve sonrası için değerlendiriniz.

39.) 1845 tarihli Polis Nizamnâmesini değerlendiriniz.

40.) Osmanlı devletinin işçi-işveren ilişkilerindeki rolünü belirleyiniz ve bugünkü durum ile kıyaslayınız.

41.) 1909 tarihli Tatil-i Eşgal Kanununun temel düzenlemelerini belirleyiniz.

42.) İş uyuşmazlıkları ve grev açısından Tatil-i Eşgal Kanunu değerlendiriniz.

43.) İşçi örgütlenmeleri ve sendikalar açısından Tatil-i Eşgal Kanunu değerlendiriniz.

44.) Hangi sebeplerden ötürü Tatil-i Eşgal Kanunu çıkarılmıştır?

45.) 1909 tarihli Cemiyetler Kanunu’nu İşçi örgütlenmeleri açısından değerlendiriniz.

46.) Osmanlı devletinde bağımlı çalışanları koruyucu sosyal politikaları belirleyiniz.

47.) 1867 tarihli Dilaver Paşa Nizamnamesinin içeriğini açıklayınız.

48.) 1869 tarihli Maadin Nizamnamesinin özelliklerini belirleyiniz.

49.) Osmanlı Devletinde çalışma ilişkilerinin kurumsallaşmasının unsurlarını açıklayınız.

50.) Osmanlı Devletinde sendikalaşma, toplu pazarlık, grev ve uzlaştırma yöntemlerini değerlendiriniz.

51.) 10 Ekim 1908 ile 2 Kasım 1918 tarihleri arasında Osmanlı topraklarında toplam 46 grev çıkmıştır. Grevlerin 26’sı özel şirketlerdeydi. Grev olaylarını, Tatil-i Eşgal Kanunu açısından değerlendiriniz.

52.) Osmanlı Devletinin çalışma hayatındaki arabuluculuk anlayışını değerlendiriniz.

53.) Tarihî süreç içinde Türkiye’de tertiplenen “1 Mayıs” kutlamalarını değerlendiriniz.

54.) 1923 İzmir İktisat Kongresini; çalışma ilişkileri açısından değerlendiriniz.

55.) Yeni Türkiye Cumhuriyeti “1 Mayıs”ı neden yasakladı?

56.) 4 Mayıs 1925 tarihli Takrir-i Sükûn Kanunu’nu, çalışma ilişkileri açısından değerlendiriniz.

57.) Korporatist devlet ideolojisinin özelliklerini belirleyip, değerlendiriniz.

58.) Türk çalışma ilişkileri tarihi açısından korporatizmi açıklayınız.

59.) Türk çalışma ilişkileri tarihi açısından devletçilik ilkesini açıklayınız.

60.) Dar ve geniş mânâda Devletçilik kavramını izah ediniz.

61.) Korporatist işçi derneklerinin özellikleri nelerdir.

62.) 1936 tarihli İş Kanunu’nu, çalışma ilişkileri açısından değerlendiriniz.

63.) 1923 İzmir İktisat Kongresinde 1 Mayıs’ın İşçi Bayramı olarak resmen kabul edilmesine karşılık (m. 14) yeni kurulan T.C. hükümeti bu talebi neden kabul etmedi?

64.) İzmir İktisat Kongresinin amacı ve niteliğini belirleyiniz.

65.) Türkiye’de tek partili dönemdeki çalışma ilişkilerini değerlendiriniz.

66.) Halkçılık kavramını, teorik temellerinin dışında 1924-1950 Türkiye’sindeki uygulamalarıyla değerlendiriniz.

67.) Kurtuluş savaşı sonrası dönemde halkçılık anlayışındaki değişimin sebepleri sizce nelerdir.

68.) Türkiye açısından korporatizmi değerlendiriniz.

69.) 1932 tarihli “Türkiye’de Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanun”u değerlendiriniz.

70.) 1936 tarihli İş Kanunu’nun çıkarılmasında etkili olan faktörler nelerdi?

71.) 1928 tarihli Cemiyetler Kanunu’nun özelliklerini sayınız.

72.) 1940 tarihli Milli Koruma Kanunu’nun mahiyetini açıklayınız.

73.) 1946-1960 çok partili hayata geçiş döneminde ortaya çıkan işçi hareketini değerlendiriniz.

74.) Çalışma ilişkileri açısından Milli Korumu Kanunu’nun içeriğini maddeler halinde açıklayınız.