Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

 

 

 

Sosyal Politika

 
 
 
Sosyal Politika Nedir?
Kavramsal İçeriği

Sosyal Siyaset, literatürde bazen “Sosyal Politika; Toplumsal Politika; İçtimaî Siyaset; Refah Politikası” gibi kavramlarla eş anlamlı tutulmaktadır.

Sosyal siyaset, genelde toplumun değişik sosyal kesimlerinde ortaya çıkan muhtelif sosyal sorunları ortadan kaldırmayı ve herkesin sosyal refahını temin etmeyi ve yaygınlaştırmayı hedefleyen tedbirlerin ve uygulamaların bütünüdür. Bir başka ifadeyle, çalışma hayatının yanında sosyal hayata yönelik düzenleyici ve iyileştirici politikaların bütünüdür sosyal siyaset.

Bir bilim dalı olarak sosyal siyaset, iktisadî faaliyetlerin, bazı sosyal kesimlerde doğurduğu maddî olumsuzlukları ve sosyal adaletsizliği gidermeyi hedef alan bir disiplindir. Diğer taraftan, sosyal hayatın iktisadî düzenlemelerin yanında sosyal ahlâk esaslarının şemsiyesi altında dizayn edilmesi gerektiğini ileri süren bir bilim dalıdır. İktisat ilmi, ekonomik faaliyetlerin işleyişini, gelirin nasıl dağıldığını araştırırken, sosyal siyaset, ekonomik faaliyetlerin, gelir ve servet dağılımının, ahlâkî ve âdil esaslara göre nasıl oluşması gerektiği ve bu istikamette alınması gereken politikalar üzerinde durmaktadır.

İlk kez 19. asrın ikinci yarısında Almanya'da ortaya çıkan bu kavram, özellikle sanayi devrimi sürecinde gün ışığına çıkan işçi sorunlarıyla birlikte önem kazanmıştır. Bunun için, bazı bilim adamları sosyal siyaseti, sınıflar arasındaki çatışmaları, çelişkileri ve dengesizlikleri gidermeye, sınıflar arasında uyum sağalamaya dönük bir bilim dalı olarak tarif etmiştir.

Kavramın tarihî kökenlerine inildiğinde (dar ve klâsik mânâda) sosyal siyaset, kapitalist iktisat düzeninde işçiler ve işverenler arasında ortaya çıkan menfaat çelişkilerinin ve çatışmalarının barışçı yöntemlerle ortadan kaldırılmasını ifade etmektedir.

Sosyal siyasetin asıl hareket noktasını, üretim sürecine emeğiyle katılan işgücünün korunmasına, endüstri ilişkilerinin âdil bir şekilde kurumsallaşmasına ve böylece sınıflar arası sosyal gerginliklerin asgariye indirilmesine yönelik tedbirler oluşturmuştur.

Sosyal değişim ve sosyal gelişmenin yanında zamanla farklı ve yeni sosyal problemlerin ortaya çıkması ile birlikte sosyal siyasetin tanımı, muhtevası ve hedefi de buna paralel olarak değişmiştir.

Modern sosyal siyaset, bugün hemen hemen bütün sosyal alanların ve bütün sosyal grupların sorunları ile ilgilenmekte ve çözümler üretmektedir (geniş manada sosyal siyaset). Toplumdaki tüm sınıfların ve grupların sosyal güvenlik, sağlık, eğitim, istihdam, konut gibi problemlerini çözme vazifesini üstlenen modern sosyal siyaset, sosyal devletlerin değişik sosyal sorunların çözümünde en önemli vasıtası hâline gelmiştir.

Bazılarına göre sosyal siyaset, gelir ve servet dağılımı politikasıdır. Hukukçulara göre sosyal siyaset, sosyal kurallardan müteşekkil bir sosyal hukuk sistemidir. Ontoloji, psikoloji, ahlâk ve din uzmanlarına göre sosyal siyaset, insanların fıtratına ve benimsenen ahlâkî değerlere göre düzenlenen (düzenlenmesi gereken) sosyal politikaların bütünüdür. Buna göre de sosyal siyaset, sosyal ahlâk ilmidir. Bütün bu tanımlamalardan da anlaşılacağı gibi, sosyal siyasetin ilgi alanı ve yelpazesi çok geniştir. Bunun için sosyal siyasetin önemle üzerinde durduğu konulara bir göz atalım:

 

Sosyal Politikanın İlgi ve Aksiyon Alanları

Sosyal siyasetin ilgi alanlarını, tasnif etme bakımından tarih, hukuk, iktisat, ahlâk, psikoloji (fıtrat) ve hedef sosyal gruplar (işçi-işveren kesimleri, esnaf, çiftçi, ev hanımları, çocuklar, özürlüler, yaşlılar, aile) açısından ele alabileceğimiz gibi, teorik-bilimsel ve sosyal risklerden koruyucu-giderici uygulamaların yanında mikro ve makro boyutlarıyla da sınıflandırabiliriz. Ancak, böyle bir tasnif, gerekçeleriyle birlikte bilimsel bir şekilde açıklanması gerektiğinden, biz burada sadece konularını sıralamakla yetineceğiz.

 

·        Sosyal Tarih: Sosyal Siyaset Tarihi; Çalışma İlişkileri Tarihi.

·        Sosyal Devletin Görevleri, Hedefleri ve Vasıtaları.

·        Sosyal Siyaset Teorileri.

·        Sosyal Siyasetin Sosyo-Ekonomik Yapı İle İlgili Fonksiyonları

·        Sosyal Güvenlik: Modelleri, Sistemleri ve Yöntemleri (Devletçe Bakılma; Sosyal Tazminat; Sosyal Sigortalar; Kamusal Sosyal Yardım; Sosyal Teşvik; Sosyal Tazminat).

·        Çalışanların ve İşçilerin Korunması ve Çalışma Hayatının İnsanîleştirilmesine Yönelik Politikalar (İş Güvenliği; İş Güvencesi; İşçi Sağlığı; Ergonomi; Örgütsel Psikoloji).

·        Muhtaç Sosyal Grupların Korunmasına Yönelik Sosyal Politikalar (Aile-Kadın-Özürlü-Yaşlı-Çiftçi-Yabancı-Göçmen-Çocuk ve Gençlere yönelik sosyal refah politikaları).

·        Sosyal Plânlama ve Sosyal Kalkınma

·        Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri.

·        İşçi ve İşveren Sendikaları ve Toplu Pazarlık (Toplu İş Uyuşmazlığı; Toplu İş Sözleşmesi; Grev ve Lokavt).

·        Kooperatifçilik ve Kooperatifler.

·        Şehirleşme Sorunları, Şehir Topluluğu; Şehir Ekolojisi ve Sosyal Konut Politikaları.

·        Uluslar Arası Sosyal Politika (ILO; BM ve yan teşkilatları; IMF; Dünya Bankası; Uluslar Arası İşçi ve İşveren Örgütleri; Uluslar Arası Sosyal Güvenlik Antlaşmaları; Uluslar Arası Sosyal Sorunlar; Göç).

·        Sosyal Güvenlik Hukuku ve İş Hukuku.

·        Meslekî Eğitim ve İstihdam Politikaları..

·        Sosyal Risklere Karşı Tedbirler ve Politikalar (Koruyucu Sosyal Politika, Çevre Politikası; Koruyucu Hekimlik).

·        Çalışma Hayatının Psikolojik ve Sosyolojik Tahlili (Sosyal Psikoloji ve Sosyoloji çerçevesinde Çalışma Psikolojisi ve Çalışma Sosyolojisi).

·        Gelir Dağılımı, Türleri ve Politikaları.

·        Sağlık Politikaları ve Hizmetleri.

·        Sosyal Konut Politikaları.

·        Sürdürülebilir Kalkınma Etrafında Çevre Politikaları.

·        İnsan Kaynakları Yönetimi.

·        Mukayeseli Sosyal Siyaset (Sosyal İslâm; Sosyal Kapitalizm-Hıristiyanlık; Sosyalizm).

·        Sosyal Ahlâk ve Sosyal Davranış.

·        Sosyal Pedagoji, Sosyal Rehabilitasyon ve Sosyal Hizmetler.

Sosyal Politika Türleri
   

Farklı ilke, varsayım, gerekçe ve dünya görüşüne göre değişik sosyal siyaset yaklaşımları ortaya çıkmıştır. Örnek olarak bazılarını burada sunuyoruz:

·        Sebebe Bağlı Sosyal Siyaset: Sosyal sorunların ortaya çıkması durumunda çözümün getirilmesi gerektiğini savunan görüş. Sosyal sorunlara bir reaksiyon mâhiyetinde çözüm arayan bir sosyal politika anlayışıdır. Sosyal politikaların hayata geçirilmesi için, mâkul bir sosyal sebebin-kriterin bulunması zaruridir. Sosyal gelirin ödenmesi için bir sebebin bulunması şarttır. Meselâ, fakirlik, muhtaçlık, hastalık, iş kazası.

·        Neticeye Bağlı Sosyal Siyaset: Sosyal politikaların hayata geçirilmesi için, sadece sebebine bakılmamaktadır. Burada sebebin (Örn. iş kazası), ortaya çıkardığı maddî-mânevî zarara (kısmî-tam-sürekli-süreksiz iş göremezlik hâli) bakılarak, zararın boyutuna göre kişiye sosyal gelir bağlanmaktadır.

·        Koruyucu Sosyal Siyaset: Muhtemel sosyal sorunların gün ışığına çıkmasına fırsat vermeden önleyici tedbir mâhiyetinde uygulanan sosyal politikalar. Örn.: a) Muhtemel hastalıklara karşılık koruyucu sağlık hizmetleri. b) Muhtemel işsizliğe karşı aktif istihdam politikaları. c) Muhtemel sosyal çatışmaları önlemek ve sosyal adaleti tesis etmek için, âdil gelir dağılımı politikaları ve sosyal ahlâk eğitimi.

·        Fıtrî Sosyal Siyaset: Toplumda yer alan her sosyal kesimin sosyal sorunların çözümünde, bio-psiko-sosyal bir varlık olan insanların ontolojik altyapısının, yani fıtrat, ruh, tabiat ve biyoritm gibi temel hususiyetlerin dikkate alınarak çözüme kavuşturulması.

·        Sosyal İslâm: İslâmın sosyal hayata bakışı ve sosyal sorunların çözümüne yönelik tedbirleri.

·        Sosyal Kapitalizm: Hıristiyanlığın ve kapitalist sistemlerin sosyal hayata bakışı ve sosyal sorunların çözümüne yönelik politikaları.

·        Demokratik Sosyalizm veya Sosyal Demokrasi: Sosyalist görüşlerin sosyal hayata bakışı ve sosyal sorunların çözümüne yönelik önerdiği politikalar.

Sosyal Politikanın Genel Hedefleri
   

1.)              Ferdî muhtaçlığın yanında değişik psiko-sosyal sorunların ve yüklerin ortaya çıkması halinde muhtaç insanlara, sosyal güvenlik yöntemleri (sosyal sigortalar, devletçe bakılma, sosyal yardım ve sosyal hizmetler) çerçevesinde geniş kapsamlı ve çok maksatlı maddî ve mânevî destek ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

2.)               Sosyo-ekonomik yönden zayıf olan insanların sosyal ve ekonomik durumlarını sürekli olarak iyileştirmek.

3.)              Sosyal barışın ve adaletin temini için refah toplumunu oluşturmak. Sosyal gelişmeyi, mikro (işletmelerde) ve makro (toplumsal düzeyde) bazda sağlamak.

4.)              Akla gelebilecek bütün sosyal risklere ve bunların doğurabileceği her türlü zararlara karşı toplumun bütün üyelerini sosyal güvenlik kapsamı altına almak.

5.)              Fırsat eşitliği çerçevesinde insan haysiyetine yaraşır bir hayatın idamesi için tedbirler almak. Tam istihdamı sağlamak.

6.)              Toplumda sosyal bütünleşmeyi ve sosyal tekamülü oluşturmak ve bunun için de sosyal ahlâk ve sorumluluk duygusunu geliştirmek. Sosyal ahlâk esaslarının toplumda geçerlilik kazanması yönünde sosyal hizmetler alanında danışmanlı, rehberlik ve pedagoji faaliyetlerinde bulunmak.

7.)              Kolektif kendi kendine yardım etme ilkesine uygun olarak, gerek kamu alanında, gerekse sivil toplumda sosyal dayanışma ruhunu hayata geçirmek ve sivil toplum örgütlerine katılımcı imkânlar tanımak.

8.)        İnsan kaynaklarını, mikro ve makro bazda en verimli bir şekilde değerlendirmek ve sosyal sermaye oluşturmak.

 

Google
Türkiye’de Akademik Boyutuyla Sosyal Politika Bilimi
   

 

Türkiye’de 13 devlet üniversitesinde sosyal politika derslerinin de verildiği Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü bulunmaktadır. Toplam 112 öğretim üyesi bu bölümlerde eğitim vermektedir. Bunlardan 41’i profesördür.  

1- ANKARA ÜNİVERSİTESİ

1. Prof. Dr. Ahmet MAKAL    

2. Prof. Dr. Berrin Ceylan ATAMAN   

3. Prof. Dr. Gülay TOKSÖZ   

4. Prof. Dr. Gürhan FİŞEK   

5. Prof. Dr. Pars ESİN   

6. Prof. Dr. Şerife Türcan ÖZŞUCA 

7. Doç. Dr. İlkay SAVCI   

8. Doç. Dr. Metin ÖZUĞURLU   

9. Doç. Dr. Recep VARÇIN   

10. Yrd. Doç. Dr. Fatma YILDIRIM AKKAYA    

11. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ŞUĞLE   

12. Yrd. Doç. Dr. Müge ERSOY KART

13. Dr. Seyhan ERDOĞDU   

 

2-CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

14. Prof. Dr. Nevzat GÜLDIKEN

15. Prof. Dr. Şener BİNGÖL

16. Doç. Dr. Necmettin ÖZERKMEN 

17. Yrd. Doç. Dr. Mehmet ASLAN 

18. Yrd. Doç. Dr. Recep MAKAS

 

3-ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

20. Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman BENLİ

21. Yrd. Doç. Dr. Bünyamin BACAK

22. Yrd. Doç. Dr. Mahir GÜMÜŞ

 

4-DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

23. Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER

24. Prof. Dr. Faruk SAPANCALI 

25. Prof. Dr. Fevzi DEMİR 

26. Prof. Dr. M.Yaşar TINAR

27. Prof. Dr. Tijen ERDUT 

28. Prof. Dr. Nükhet HOTAR BAŞARGAN

29. Prof. Dr. Serap SOYER

30. Prof. Dr. Zeki ERDUT

31. Doç. Dr. Coşkun SARAÇ 

32. Doç. Dr. Hakan KESER 

33. Doç. Dr. Oğul ZENGİNGÖNÜL 

34. Doç. Dr. Tunç DEMİRBİLEK 

35. Yrd. Doç. Dr. Ayşegül EKER 

36. Yrd. Doç. Dr. Cemile GÜRÇAY 

37. Yrd. Doç. Dr. Murteza AYDEMİR 

38. Yrd. Doç. Dr. Sevda DEMİRBİLEK 

 

5-GAZİ ÜNİVERSİTESİ

39. Prof. Dr. Ahmet Nizamettin AKTAY

40. Prof. Dr. Cem KILIÇ

41. Prof. Dr. Emine Tuncay KAPLAN

42. Prof. Dr. Eyüp BEDİR

43. Prof. Dr. Kadir ARICI

44. Doç. Dr. Gamze Yücesan Özdemir

45. Doç. Dr. Vedat BİLGİN

46. Yrd. Doç. Dr. Bülent BAYAT

47. Yrd. Doç. Dr. Erdinç YAZICI

48. Yrd. Doç. Dr. İbrahim AYDINLI

49. Yrd. Doç. Dr. Osman ŞİMŞEK

 

6-İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

50. Prof. Dr. Berrak KURTULUŞ 

51. Prof. Dr. Ömer Alparslan AKSU 

52. Prof. Dr. Recep SEYMEN

53. Prof. Dr. Sedat MURAT 

54. Doç. Dr. Arif YAVUZ

55. Doç. Dr. Halil İbrahim SARIOĞLU 

56. Doç. Dr. Halis Yunus ERSÖZ 

57. Doç. Dr. Süleyman ÖZDEMİR 

58. Doç. Dr. Tekin AKGEYİK

59. Yrd. Doç. Dr. Ali Kemal SAYIN

60. Dr. Halil YILDIZ

 

7-KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

61. Doç. Dr. Celalettin VATANDAŞ

62. Yrd. Doç. Dr. Ali C. KÖSEOĞLU

63. Yrd. Doç. Dr. Halis BAŞEL

64. Yrd. Doç. Dr. Musa Yavuz ALPTEKİN

 

8-KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

65. Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu

66. Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ŞENKAL

67. Yrd. Doç. Dr. Aşkın KESER

68. Yrd. Doç. Dr. Betül URHAN

69. Yrd. Doç. Dr. Gözde YILMAZ

70. Yrd. Doç. Dr. İbrahim SUBASI

71. Yrd. Doç. Dr. Sayım YORGUN

 

9-MARMARA ÜNİVERSİTESİ

72. Prof. Dr. Ali Rıza OKUR

73. Prof. Dr. Aylan ARI 

74. Prof. Dr. Kuvvet LORDOĞU

75. Prof. Dr. Mustafa AYKAÇ

76. Prof. Dr. Müjdat ŞAKAR

77. Prof. Dr. Pınar TINAZ  

78. Doç. Dr. Neslihan OKAKIN 

79. Doç. Dr. Zeki PARLAK

80. Yrd. Doç. Dr. Berna GÜLER MÜFTÜOĞLU

81. Yrd. Doç. Dr. Derya SÜREKLİ

82. Yrd. Doç. Dr. Fuat BAYRAM

83. Yrd. Doç. Dr. Selmin KAŞKA

84. Yrd. Doç. Dr. Sezin AYDEMİR 

 

10-MUĞLA ÜNİVERSİTESİ

85. Prof. Dr. Abdurrahman AYHAN

86. Yrd. Doç. Dr. Arif GENİŞ

87. Yrd. Doç. Dr. Betül ALTUNTAŞ

88. Yrd. Doç. Dr. Birgül ÇİFTÇİ

89. Yrd. Doç. Dr. Fatih GÜNGÖR

90. Yrd. Doç. Dr. Saniye DEDEOĞLU ATILGAN

91. Yrd. Doç. Dr. Serap ÖZEN

 

11-PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

92. Doç. Dr. Oğuz KARADENİZ

93. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI

94. Yrd. Doç. Dr. Ensar YEŞİLYURT

95. Yrd. Doç. Dr. Handan KUMAŞ

96. Yrd. Doç. Dr. Kamil ORHAN

97. Yrd. Doç. Dr. Nesrin DEMİR

98. Yrd. Doç. Dr. Şennur Sezgin

 

12-SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

99. Prof. Dr. Adem UĞUR

100. Prof. Dr. Ali SEYYAR

101. Prof. Dr. Cihangir AKIN

102. Prof. Dr. Engin YILDIRIM

103. Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT

104. Prof. Dr. Yılmaz ÖZKAN

105. Yrd. Doç. Dr. Fatma FİDAN

106. Yrd. Doç. Dr. Osman SARI

 

13-ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

107. Prof. Dr. Aysen Tokol

108. Prof. Dr. Serpil Aytaç

109. Prof. Dr. Veysel Bozkurt

110. Prof. Dr. Yusuf Alper

111. Yrd. Doç. Dr. Özlem IŞIĞIÇOK

112. Yrd. Doç. Dr. Pir Ali KAYA

   
   

Sosyal Politika İle İlgili Kitaplar
Sosyal Politika İlgili Makaleler