Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

   

 

İnsan Kaynakları Yönetimi

 
 
 
İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?
Kavramsal İçeriği

İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY), işletmelerin hedeflerine ulaşabilmeleri için gerekli olan işlevleri gerçekleştirecek yeterli sayıda vasıflı elemanın işe alınması, eğitilmesi, geliştirilmesi, motive edilmesi ve değerlendirilmesi işlemidir. İnsana odaklanmış, çalışanların ilişkilerini idarî bir yapı içinde ele alan, kurum kültürüne uygun ayarlanmış politikalarını geliştiren ve bu yönüyle kurum yönetiminde kilit işlev görevi gören bir yönetim anlayışıdır.

İKY, bir işletmede işgücünü etkin bir şekilde oluşturmak, geliştirmek ve devam ettirmek için, kanunî çerçevede ve çevre şartlarına da uygun bir biçimde ortaya konan faaliyetlerin bütünüdür.

İKY, bir organizasyonun, vizyon ve misyon doğrultusunda, ihtiyaç duyduğu işgücünü en optimal bir biçimde meydana getirmek, motive etmek, geliştirmek, ödüllendirmek ve devamlılığını sağlamak için ortaya konulan plân, program ve stratejilerin uygulanmasıdır.

İşletme içindeki çalışanlarla ilgili program, yöntem, yönetmelik ve süreçleri geliştirme, uygulama ve değerlendirmeyle ilgili bir alan olan İKY, malî ve maddî kaynaklara ek olarak, insan kaynağının da doğru yönetilmesi ile uğraşan bir disiplindir.

İKY’nin İşlevleri
 • İnsan Kaynakları Politikasının Tespiti.

 • Personel Organizasyonu.

 • İnsan Kaynakları Plânlanması.

 • Performans Yönetimi.

 • Ücret Yönetimi.

 • Eğitim Yönetimi.

 • Motivasyon Yönetimi.

 • Kalite Yönetimi.

 • Bilgi Yönetimi.

 • Vizyon Yönetimi.

İKY’nin Hedefleri
   
 • Ahlâkî ve sosyal sorumluluk anlayışıyla, çalışanların kapasitelerinden gereği gibi yararlanmak ve onların örgüte-işyerine-organizasyona olan etkili katkılarını artırmak.

 • Emek verimliliğini (insan kaynağının verimli kullanımını) ve işgücü performansını, motivasyon ve teşvik programları sâyesinde artırmak.

 • Çalışma hayatının kalitesini artırmak ve çalışmayı, cazip hâle getirmek (işgören tatminini ve işçi sağlığını yükseltmek).

 • Örgüt verimliliğini, örgüt ve personel bütünleştirme gayretlerinin yanında personel-örgüt ve sanayi psikolojisi yöntemleriyle arttırmak.

 • Ekip çalışmasını ve toplam kaliteyi özendirecek çalışmalar yapmak.

 • Uygun örgüt kültürünün temellerini atmak.

İKY’nin İşletmeye Getireceği Faydaları
   
 • İşçilik maliyeti azalır.

 • İşgücü devri oranı azalır.

 • İşe devamsızlık ve temarüz azalır.

 • İş kazaları azalır.

 • Hatalı üretim azalır.

 • Ürün kalitesi artar.

 • Moral ve motivasyon artar.

 • İşyeri atmosferi iyileşir.

 • Çalışma barışı sağlanır.

 • İşyeri tatmini artar.

 • İşletmenin rekabet edebilirliği artar.

İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) nin İlgi Alanları
   
 • İKY’nin Kavramsal İçeriği ve Tarihî Gelişimi

 • İKY ve Personel Yönetiminin Karşılaştırılması

 • İKY’nin Sistemi, Politikası ve Örgütlenmesi

 • İKY’nin Görev ve Hedefleri

 • İş Analizi ve İş Tanımlamaları ve Gerekleri

 • İnsan Kaynakları Plânlaması

 • İnsan Kaynakları Temini ve Seçimi

 • Psikoteknik: Psikolojik ve Beceri Testleri

 • Meslekî Kariyer

 • İKY’de Eğitim ve Geliştirme Teknikleri

 • Performans Değerlemesi

 • İş Değerlemesi

 • Örgütsel Davranış

 • Liderlik

 • Motivasyon

 • Etkin İletişim

 • Sendika-Yönetim Münasebetleri

 • İşyerinde Katılımcı Yönetim

 • Ücretlendirme ve Sosyal Sorumluluk

 

İnternetten Online Sipariş Vermek İçin Tıklayın

Google

İnsan Kaynakları Yönetimi İle İlgili Kitaplar
İnsan Kaynakları Yönetimi İle İlgili Makaleler