Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

   

 

 

Makaleler ;

Ali Seyyar’ın Makaleleri

 

Konulara İlişkin Yayınlanmış Makaleler

   
Sosyal Hizmetler
  • Akbaş, Emrah; BİR DİSİPLİN ARACI OLARAK SOSYAL HİZMETLER, Sosyal Politikalar Dergisi; Sayı 2; 2007; İstanbul.
• AKTÜRK; Müberra; “YETİŞTİRME YURTLARINDA DİN HİZMETLERİ VE REHBERLİK (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ)”; 03-04.11.2007; Diyanet İşleri Başkanlığı; Din Hizmetleri Sempozyumu; Ankara
• Aslan, M. Hanifi; Hizmet Ekonomisi; Alfa Yay.; İst.; 1998.
• Başbakanlık; 55 ve 56. Cumhuriyet Hükümetleri Döneminde Sosyal Hizmetler, Özürlüler ve Sosyal Yardımlar; Başbakanlık Basımevi; Ankara; 1999.
• Bauer, Rudoph; Personenbezogene Soziale Dienstleistungen. Begriff, Qualitaet und Zukunft; Westdt. Verlag; Wiesbaden; 2001.
• Bozkurt, Rahmiye; “Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması”; Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi; Yayın No: 3; Ank.; 1994.
• Çataltepe, Sipahi; İslâm-Türk Medeniyetinde Vakıflar; Türk Milli Kültür Vakfı Yay.:3; İst.; 1990.
• Danışoğlu, Emel; “Yaşlılık Politikaları Yaşlılık Hizmetleri”; Sağlıklı Yaşlanma Uluslararası Hemşireler Birliği (Sempozyum Kitabı); Ank.; 1992.
• Darüşşafaka 1873-1973: 100. Yıl; Ank.; 1973.
• Durgun, Bülent; Yaşlılık ve Yaşlılara Sunulan Hizmetler; Belbim Matbaası; İst.; 1999.
• Genç, Yusuf; “Sosyal Hizmetlerin Yeniden Yapılandırılmasında Yerinden Yönetimin İşlevselliği”; The Journal Of Academic Social Sciense Studies, Number:32, Winter III-2015, p.95-117.
• Genç, Yusuf; “YEREL YÖNETİMLER VE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI”; Kamuda Sosyal Politika; Yıl 3; Sayı 9; 2009/2.
• Gündüzalp, Nihal; “İzmir Toplum Merkezi”; Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi; Yayın No: 3; Ank.; 1994.
• İbrahim Veli; Yeni Bir Bilim Dalı: Manevî Sosyal Hizmetler ,Milli Gazete, 26.11.2008
• Karataş, Zeki; "İntihar Sonucu Ebeveyn Kaybı Yaşayan Çocuğa Yönelik Sosyal Hizmet Müdahalesi: Bir Vaka Sunumu", Toplum ve Sosyal Hizmet, Cilt:24, Sayı:2, Ekim 2013.
• Keleş, Ruşen; Kentleşme Politikaları; İmge Yay.; Ank.; 1995.
• Keleş, Ruşen; Nowak, Jürgen ve Tomanbay, İlhan (Editörler); Türkiye'de ve Almanya'da Sosyal Hizmetler Ansiklopedik Sözlük; Selvi Yay.; Ank.; 1991.
• Kılıçarslan, Fatih; "Sosyal Servis Uygulamaları Ve Bir Sosyal İnceleme Olgu Sunumu", 17.01.2010.
• KILIÇARSLAN, Fatih; MADDE BAĞIMLISI ERGENLERDE AİLE TERAPİLERİ VE BİR OLGU SUNUMU, Cilt: 8, Sayı: 1, s:42-45, Bağımlılık Dergisi, 2007
• Kılıçarslan, Fatih; ERGENLERİN DAVRANIŞ SORUNLARINDA AİLE TERAPİLERİ VE BİR OLGU SUNUMU, Çocuk Akıl Sağlığı ve Rehberliği Derneği
• Kılıçarslan, Fatih; ETİKETLENEN DIŞSALLAŞTIRILAN MADDE BAĞIMLISI ÇOCUK VE ERGENLER!
• Koşar, Nesrin; Sosyal Hizmetlerde Yaşlı Refahı Alanı; Şafak Matbaacılık; Ank.; 1996.
• Kozak, Erol; Bir Sosyal Siyaset Müessesi Olarak Vakıf; Sakarya Üniversitesi Matbaası; Sayı 7; Adapazarı; 1994.
• KULA, M. Naci; GENÇLERDE IZDIRAP TECRÜBESİNE BAĞLI DİNİ KRİZLE BAŞA ÇIKMAYA YÖNELİK ÖNERİLER, Gençlik ve Dönemi 2 , İsav İlmi Tartışmalar Toplantısı kitabı, İstanbul 2003
• Özdemir, Saadettin; SOSYAL HİZMETLERDE ÇOCUK ve GENÇLERİN EĞİTİM HAKLARI BAĞLAMINDA DİN EĞİTİMİ; I. Sosyal Hizmetler Şurası; Ankara; 2004.
• Özbek, Nadir; "Osmanlı İmparatorluğunda Sosyal Yardım Uygulamaları: 1839-1918"; Toplum ve Bilim; Nr. 23; 1999/2000.
• Özbek, Nadir; II. Abdülhamid ve Kimsesiz Çocuklar: Darülhayr-ı Ali; Tarih ve Toplum; Sayı 182; Şubat 1999.
• Özdemir, Saadettin; "AB Giriş Sürecinde İlahiyat Fakültelerinde Yeni Bir Bölüm Önerisi: 'Dinî Sosyal Hizmetler Bölümü' veya 'Sosyal İlahiyat Bölümü'; www.sosyalsiyaset.net; 21 Ekim 2009.
• Özdemir, Saadettin; "Huzurevlerinde Din Eğitimi Hizmetlerinde Karşılaşılan Problemler Ve Çözüm Önerileri", 12-16 Ekim 2009, TC Diyanet İşleri Başkanlığı, IV. Din Şurası, Komisyon Tebliği, Ankara.
• Öztürk, Nazif; Türk Yenileşme Tarihi Çerçevesinde Vakıf Müessesesi; Diyanet Yay.; Ank.; 1995.
• Paslı, Cemil; YETİŞTİRME YURDU GENÇLİĞİ VE DİN EĞİTİMİ; Din Eğitimi Sempozyumu; Selçuk Üniversitesi; 8-9 Mayıs 2009.
• Sancaklı, Saffet; “HADİSLERDE “YAŞLILIK OLGUSUNUN” DEĞERLENDİRİLİŞİ”; CÜİF Dergisi; X/1, Sivas, 2006
• Saffet, Sancaklı; “HZ. PEYGAMBER’İN ÇOCUKLARA VERDİĞİ DEĞER BAĞLAMINDA SOKAK ÇOCUKLARI SORUNUNA GENEL BİR BAKIŞ”; SÜİF Dergisi; Sayı: 21; Konya; 2006
• Seyyar, Ali; Avrupa Birliği'nde Bakıma Muhtaçlığın Tıbbi Tanımı ve Bakım Hizmetleri; MEDİKAL & TEKNİK Dergisi; Ocak’99; Yıl:13, Sayı:150.
• Seyyar, Ali ve Kurutkan, Nurullah (Derleyen ve Tercüme Eden); "GÜNÜMÜZDE VE GELECEKTE UZUN SÜRELİ BAKIM İHTİYAÇLARI"; Dünya Sağlık Örgütü Araştırması.
• Seyyar, Ali; AB'de Sosyal Hizmetler Kapsamında Tıbbî Rehabilitasyon Uygulamaları; T.C. Başbakanlık; SHÇEK-Genel Müdürlüğü; Birinci Sosyal Hizmetler Şurası; Ön Komisyon Raporları ve BİREYSEL ÇALIŞMALAR; Ankara; Nisan 2004”.
• Seyyar, Ali; Bakıma Muhtaç Özürlülere Dönük Manevî Bakım Uygulamaları; Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Dairesi; I. Din Hizmetleri Sempozyumu (Bugünü ve Geleceği); Ankara-Kızılcahamam; 03-04 Kasım 2007.
• Seyyar, Ali ve Kurutkan, M. Nurullah; Sosyal Hizmetler Kapsamında Hayat Kadınlarının Psiko-Sosyal Rehabilitasyonu; T.C. Başbakanlık; SHÇEK-Genel Müdürlüğü; Birinci Sosyal Hizmetler Şurası; Ön Komisyon Raporları ve BİREYSEL ÇALIŞMALAR; Ankara; Nisan 2004”; ss. 491-505.
• Seyyar, Ali;“Sosyal Bakım Hizmetleri ve Kalite”; STANDARD-Ekonomik ve Teknik Dergi; Temmuz 1999; Sayı 451
• Seyyar, Ali; “SOSYAL HİZMETLERDE YAŞLI BAKIM MODELLERİNİN UYGULAMA BİÇİMİ (ALMANYA ÖRNEĞİ)”; Başkent Üniversitesi; Sağlık Bilimleri Fakültesi; Sosyal Hizmetler Bölümü; “Sosyal Hizmet Sempozyumu 2004”; Tarih: 04.-06.11.2004; Yer: Alanya Kültür Merkezi; Tebliğ Konusu:
• Seyyar, Ali; “Mâneviyat Eksenli Sosyal Hizmetler”; Sızıntı Dergisi; Yıl: 30; Sayı: 360; Ocak 2009.
• Seyyar, Ali; "Toplumun Himayeye Muhtaç Kesimleri ve Diyanet", 12-16 Ekim 2009; TC Diyanet İşleri Başkanlığı; IV. Din Şurası; Komisyon Tebliği; Ankara.
• Seyyar, Ali; “Şehit Yakınlarına Manevî Sosyal Hizmet Uygulamaları”; 3. Ulusal Sosyal Hizmet Öğrenci Kurultayı; Sosyal Hizmet Öğrenci Birliği Derneği; 30 Nisan-01. Mayıs 2015; Üsküdar-İstanbul.
• Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu, “Türkiye’de Sosyal Hizmetler”, Sosyal Hizmetlerin Yeri ve Önemi, 4. Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansı, Ankara, 1995.
• Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi; 2000'li Yıllara Doğru Sosyal Devletin Gerçekleştirilmesinde Sosyal Hizmetlerin Yeri ve Önemi Semineri; Yay. No: 3; Ank.; 1994.
• Şeker, Mehmet; İslam’da Sosyal Dayanışma Müesseseleri; Diyanet Yay.; No. 240; Ank.; 1987.
• Taşçı, Faruk; "Yerel Yönetimlerde Sosyal Politikalar ve Sosyal Hizmetler: Londra-Barnet Belediyesi Örneği", Sosyal Siyaset Konferansları (58. Kitap), İstanbul Üniversitesi Yayın No: 4910, İstanbul.
• T.C. Başbakanlık; SHÇEK; Genel Müdürlüğü, Yaşlılık E1 Kitabı; Sayı: 30; Ank.;1996.
• T.C.-Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü; Vakıf ve Kültür Dergisi; Yıl 1; Cilt 1; Sayı 1; Mayıs 1998
• T.C.-Devlet Bakanlığı; Devletten Millete; İst.; Nisan 1991.
• Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu; Çocuk Esirgeme Kurumunun Küçük Bir Tarihçesi :1921-1939; Resimli Ay Matbaası; İst.; 1940.
• Yıldırım, Nuran; İstanbul Darülaceze Müessesesi Tarihi; Darülaceze Vakfı Yay.; İstanbul; 1996.
• Tan, Zeki; YAŞLIYA DİN HİZMETİ SUNARKEN ONLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMA VE YAŞLILIĞI ANLAMLI KILMADA DİNİN TANIDIĞI POZİTİF AYRIMCILIĞIN BOYUTLARI, I. Din Hizmetleri Sempozyumu; Kızılcahamam; 2007.
Google

İnternetten Online Sipariş Vermek İçin Tıklayın