Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

   

 

 

Makaleler ;

Ali Seyyar’ın Makaleleri >>

 

Konulara İlişkin Yayınlanmış Makaleler

   
İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Alan, Yusuf; Aktif Düşünebilme; Sızıntı Dergisi; Yıl: 17; Sayı: 203; Aralık 1995.
• Alan, Yusuf; Eğitimde Kabiliyet ve Karakterlerin Sınıflandırılması; Sızıntı Dergisi; Yıl: 18; Sayı: 209; Haziran 1996.
• Alan, Yusuf; İletişimde Elektronik Ağlar; Sızıntı Dergisi; Yıl: 17; Sayı: 201; Ekim 1995.
• Alan, Yusuf; Öğrenen Kurumlar; Sızıntı Dergisi; Yıl: 19; Sayı: 226; Kasım 1997.
• Artan, İnci; “Örgütsel Değişim ve Gelişme”; Endüstri ve Örgüt Psikolojisi; 2. Baskı; Türk Psikologlar Derneği-Kalite Derneği Yayını; Ank.; 1997.
• Aşçı, Saim; Örgütlerde Gruplar ve Grup Davranışı; Mercek Dergisi; Yıl: 5; Sayı: 18; Nisan 2000.
• Avcı, Harun; Geleceğe Yöneliş: Vizyon; Sızıntı Dergisi; Sayı: 255; Nisan 2000.
• Avcı, Harun; İnsan Kaynakları; Sızıntı Dergisi; Sayı: 260; Eylül 2000.
• Aydın, Demir; Düşünce ve Zihni Kontrol Etmede Farkında Olmak; Sızıntı Dergisi; Yıl: 23; Sayı: 261; Ekim 2000.
• Aydın, Selim; Çok Boyutlu Zekâ Kavramı Işığında Zekâ Testleri; Sızıntı Dergisi; Yıl: 17; Sayı: 196; Mayıs 1995.
• Aydın, Ufuk; İnsan Kaynakları Yönetimi; İş Hukuku ve İşçi Sendikaları; Prof. Dr. Nusret Ekin’e Armağan; TÜHİS; Ank.; 2000.
• Ayşe,Coşkuner; Çalışma Hayatında Endüstriyel ve Organizasyonel Süreçlerde Psikoteknik; Kamu-İş Dergisi; Cilt: 4; Sayı: 4; Ocak 1999.
• Başargan, Nükhet Hotar; Küreselleşme Sürecinde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Problemi ve Türkiye; İşveren Dergisi; TİSK; Sayı: 10; Temmuz 2000.
• Barca, Mehmet; “Yeni Ekonomide Bilgi Yönetimi'nin Stratejik Önemi”; www.bilgiyönetimi.org
• Bayraktaroğlu, Serkan; “Bilgi Toplumunda İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü”; www.bilgiyönetimi.org.
• Bayraktaroğlu, S. ve Özdemir, Y. (2006) “İnsan Kaynakları Bilgi Sistemlerinin İki Yüzü: Bilgi Paylaşımı mı Yönetim Kontrolü mü?”. Bilgi Dergisi. Sayı: 13, 2006/2. ss.102-120.
• Bilgin, Mehmet Hüseyin; Bireysel Performansa Dayalı Ücret ve Verimlilik; Çimento İşveren Dergisi; Cilt: 16; Sayı: 1; Ocak 2002.
• Budak, Gönül; 21. Yüzyılda Liderlik; Mercek; Yıl: 7; Sayı: 27; Temmuz 2002.
• Budak, Gülay; Farklı Yönetim Basamaklarındaki Yöneticilerin Stres Yatkınlık Eğilimleri-A Tipi Davranış; Mercek Dergisi; Yıl 4; Sayı 16; Ekim 1999.
• Büyükuslu, Ali Rıza; Türkiye’de İnsan Kaynakları Yönetimi ve Gelişimine Kritik Bir Yaklaşım; Mercek Dergisi; Yıl: 3; Sayı: 12; Ekim 1998.
• Çaldıranlı, Sellim; “Ekip Nasıl Kurulur”; Sızıntı; Yıl: 14; Sayı: 164; Eylül 1992.
• Çomak, İhsan ve Öz, Mustafa; Dinleme Sanatı; Sızıntı Dergisi; Yıl: 17; Sayı: 204; Ocak 1996.
• Dalay, İsmail; Yöneticilerin Sosyal Sorumlulukları; Maliye Dergisi Yazıları; İst.; Ocak/Mart 2000.
• Demir, Abdülkadir; Beyin Fırtınası; Sızıntı Dergisi; Sayı: 253; Şubat 2000.
• Ekinci, Hasan ve İzci, Ferit; “Kriz Yönetiminde İnsan Kaynaklarına Psikolojik Desteğin Önemi ve Kayseri Tekstil Sektöründe Bir Araştırma” Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (12) 2006/2; ss. 39–58.
• Erdoğan, İlhan; Nasıl Bir İnsan Kaynakları Uygulamasına İhtiyacımız Var ?; Mercek Dergisi; Sayı: 25; Yıl: 7; Ocak 2002.
• Erdoğmuş, Nihat; Kariyerde Yeni Yaklaşımlar ve İstihdama Etkileri; Mercek Dergisi; Sayı: 16; Yıl: 4; Ekim 1999.
• Erdut, Tijen; Esneklik ve İş Süresi; Mercek Dergisi; Temmuz 1999.
• Budak, Gönül; 21. “Yüzyıl’da Liderlik”; MESS-Mercek Dergisi; Yıl: 7; Sayı: 27; Temmuz 2002.
• Gürçay, Cemile ve Seçer, Barış; İnternetin İnsan Kaynağı Seçim Sürecinde Aday Toplama Amacıyla Kullanımı; Mercek Dergisi; Yıl: 5; Sayı: 18; Nisan 2000.
• Gürçay, Cemile; Zaman Yönetiminde Dünden Sonrası Yarından Öncesi; Mercek Dergisi; Sayı: 24; Yıl: 6; Ekim 2001.
• Karahisarlı, Fatih; Ekip Çalışması; Sızıntı; Eylül 2002; Sayı 284.
• Keçecioğlu, Tamer; Örgütlerde Çatışma ve Yönetimi; Mercek Dergisi; Yıl: 4; Sayı: 14; Nisan 1999.
• Knight, Sue; Uygulamalarla NLP; İşinizde Fark Yaratan Farklılıklar; (Terc.: İ. Görkey Taffe); Sistem Yay.; İst.; 1999.
• Köse, Sevinç; Endüstride Gerilim (Stres) Yönetimi; Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; Yayımlanmamış Doktora Tezi, İzmir; 1984.
• Kuğuoğlu, İrfan ve Kuğuoğlu, Sema; Eğitimde Toplam Kalite Faktörleri ve Toplumdaki Etkileri; Silahlı Kuvvetler Dergisi; Sayı: 365; Temmuz 2000.
• Leblebici, Doğan Nadi; Etkili Zaman Yönetimi ve Verimlilik İlkesi; Mercek Dergisi; Yıl: 6; Sayı: 22; Nisan 2001.
• Muter, Şener; Şirket Kalite Kültürü; Mercek Dergisi; Yıl: 4; Sayı: 14; Nisan 1999.
• Öncü, Fikret, H.; Yönetimde Eğitim; Değişim Dinamikleri Yay.; İst.; 1998.
• Özarallı, Nurdan; “Etkin Örgütsel İletişim Olarak Etkin Kaynak Alışverişi”; Endüstri ve Örgüt Psikolojisi; 2. Baskı; Türk Psikologlar Derneği-Kalite Derneği Yayını; Ank.; 1997.
• Öztoprak, Metin; Kabiliyetlerin Yeşerme Ortamı; Sızıntı Dergisi; Yıl: 17; Sayı: 206; Ocak 1996.
• Özen Kutaniş, Rana, (2004) “Ahilik ve Hamilik”, 3 Gen-Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik, İşletme ve Endüstri Mühendisliği Dergisi; Yıl:3, Sayı:6, Kış 2004, ss: 37-40.
• Paksoy, M.; İşgücünün Seçimi ve İşe Yönlendirilmesinde Psiko-Teknik Yaklaşım Sempozyumu; Türkiye’de Mesleğe Yöneltmede Psikoteknik; MPM Yay.; No. 403; Ank.; 1990
• Pekgenç, Zeki; Yeni Binyıl’da İnsan Kaynakları Yönetimi; Mercek; Ocak 2001.
• Sabuncuoğlu, Zeyyat; “360 Derece Performans Değerleme Sistemi”; Mercek Dergisi; Temmuz 2005.
• Selamoğlu, Ahmet; İnsan Kaynakları Yönetimi ve Endüstri İlişkilerinin Zenginliği; TİSK İşveren Dergisi; Sayı:10; Temmuz 2000.
• Selamoğlu, Ahmet; İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi; Prof .Dr. Metin Kutal'a Armağan; TÜHİS Yayını, 1998.
• SELEK ÖZ, Cihan ve ÖZDEMİR, Yasemin; “TÜRKİYE’DE İNSAN KAYNAKLARI FAALİYETLERİNDE ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARININ YERİ”; MERCEK DERGİSİ, YIL: 13, SAYI: 52, EKİM 2008 (sayfa 130-142)
• Seymen Recep; Personel Yönetimi'nden İnsan Kaynağı Yönetimi'ne; Prof. Dr. Metin Kutal'a Armağan; TÜHİS Yayını, Ank.; 1998.
• Seyyar, Ali ve Gürler, Gökhan; Meslekî Yeterlilik Kurumu ve Getirdikleri; 2007-2008 Eğitim Dönemi Yüksek Lisans Ev Ödevi Sunumu; Sakarya Üniversitesi: İİBF; Adapazarı.
• Temiz, Mustafa ve Karabulut, Suat; Zaman Tanzimi Üzerine; Sızıntı Dergisi; Sayı: 206; Mart 1996
• Tevrüz, Suna ve Sürekli, Derya; “Davranış Düzeltme’de Güdü Teorilerinin Katkısı”; Endüstri ve Örgüt Psikolojisi; 2. Baskı; Türk Psikologlar Derneği-Kalite Derneği Yayını; Ank.; 1997.
• Tevrüz, Suna; Endüstri-Örgüt Psikolojisinin Tarihçesi; Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Dergisi; 2. Baskı; Türk Psikologlar Derneği; 1997
• Tınar, Mustafa Yaşar; Çalışma Yaşamı ve Kişilik; Mercek Dergisi; Yıl: 4; Sayı: 14; Nisan 1999.
• Tınaz, Pınar; Çalışma Yaşamında Motivasyon Kuramları; Mercek Dergisi; Yıl: 5; Sayı: 19; Temmuz 2000.
• Titiz, Tınaz; “Eğitimde Kaizen”; 4. Ulusal Kalite Kongresi; 1995.
• Torun, Alev; “Stres ve Tükenmişlik”; Endüstri ve Örgüt Psikolojisi; 2. Baskı; Türk Psikologlar Derneği-Kalite Derneği Yayını; Ank.; 1997.
• Turan, Güngör ve Odabaş, Devlet; Toplam Kalitede Geçişte Kalite Kültürünü Geliştirme Projesi; Kamu-İş Dergisi; Cilt: 4; Sayı: 3; Ocak 1998.
• Turan, Güngör; Yeni Yönetim Teknikleri Karşısında Sendikaları Nasıl Bir Gelecek Bekliyor; Kamu-İş Dergisi; Cilt: 5; Sayı: 4; Temmuz 2000.
• Uyargil, Cavide; Performans Geliştirme ve Değerleme Tekniği Olarak Coaching; Yönetim Dergisi; Yıl: 4; Sayı: 14; Ocak 1993.
• Ünal, Ayşe; İnsan Kaynakları Yönetimi Sisteminde Ödüllendirme: Ücret Performans İlişkisi; Kamu-İş Dergisi; Cilt: 5; Sayı: 4; Temmuz 2000.
• Ünal, Ayşe; Organizasyon Düzeyinde Ödüllendirme-Kâr Paylaşımı ve Kazanç Paylaşımı; Kamu-İş Dergisi; Cilt: 5; Sayı: 2; Ocak 2000.
• Ünal, Ayşe; Performansa Dayalı Ücret ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar; Kamu-İş Dergisi; Cilt: 5; Sayı: 1; Temmuz 1999.
• Veli, İbrahim; “SOSYAL SORUMLULUK EKSENİNDE İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMİ: CEMİYET ADAMI KAVRAMI”; I. Çalışma İlişkileri Kongresi, Bildiriler Kitabı; Sakarya Üniversitesi; İİBF; Adapazarı; 6-8 Kasım 2008.
• Yaprak, Şenol; Kamu Kesiminde İşe Alma Sistemleri; Kamu-İş Dergisi; Cilt: 4; Sayı: 3; Ocak 1998.
• Yavuz, Arif; Çalışma Süresi Esnekliği ve Türleri; Mercek Dergisi; Temmuz 1999.
• Yavuz, Arif; Esnek Çalışma ve Endüstri İlişkileri; Kamu-İş Yay.; Ank.; 1995.
• Yıldız, Ayşe; Örgütlerde Kariyer Geliştirme ve Plânlama Süreci; Politikaları ve Kariyer Danışmanlığı; Mercek Dergisi; Yıl: 5; Sayı: 18; Nisan 2000.
• Zaim, Halil; Değişim, Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Yönetimi; Akademik Araştırmalar Dergisi; Şubat-Nisan 2002; Yıl: 3; Sayı: 12.
• Yumurtacı, Aynur; "Küreselleşen Emek Piyasalarında Yeni Bir Olgu: Yetenek Yönetimi", Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:5, Sayı:8, Nisan-Ekim 2014, s.187-212.
• Zaim, Selim; Hedeflerle Yönetim, Balanced Scorecard ve Stratejik Kalite Yönetimi; Akademik Araştırmalar Dergisi; Şubat-Nisan 2002; Yıl: 3; Sayı: 12.
• Zaim, Selim; Kıyaslama (Benchmarking) Yolu İle Daha İyiye Ulaşmanın Öğrenilmesi; Prof. Dr. Nusret Ekin’e Armağan; Tühis Yay.; Ank.; 2000.
Google

İnternetten Online Sipariş Vermek İçin Tıklayın