Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

   

 

Kitaplar ;

 

Doç. Dr. Ali Seyyar’ın 3. Ansiklopedik Sözlüğü, yine BETA Yayınlarından çıktı.

DAVRANIŞ BİLİMLERİ TERİMLERİ

(ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK)

(İSBN: 975-295-290-9; Baskı Tarihi ve Yeri: Mart-2004, İstanbul; Sayfa Sayısı: 860)

Yazarın, DAVRANIŞ BİLİMLERİ TERİMLERİ İle İlgili Önsözü:

Özellikle insanla, toplumla ve toplumdaki birtakım sosyal yapı ve süreçlerle ilgili terimler, hemen bütün sosyal bilimlerin ortak malıdır. Sosyal olgulara ve hadiselere, farklı bir pencereden ve hatta ayrı bir dünya görüşünden baktığımızdan dolayı birçok sosyolojik ve psikolojik içerikli kavrama yüklediğimiz mânâ da çoğu zaman farklı olabilmektedir. Bu yönüyle kendi içinde dinamik ve esnek bir yapı sergileyen bütün sosyolojik ve psikolojik terimler, şahsî, toplumsal, kültürel, tarihî, millî ve mânevî bir misyon ve muhteva taşımaktadır. Bu da aslında bir toplumun sosyo-kültürel zenginliğini ve toplumsal gelişmesini gösteren bir olgudur.

Davranış bilimleri, sadece kurumların, sosyal grupların ve toplumların değil, gerektiğinde fertlerin de davranış biçimlerini ön plânda tutmaktadır. Bütüncül bir sosyal düşünce boyutunu yakalayabilmek için de, insanların ve toplumların davranışlarını ve bu davranışları oluşturan etkenleri (değerler, inançlar, istekler, ihtiyaçlar, alışkanlıklar, eğitim, din, aile vs.) değişik açılardan ele alabilecek bir bakış açısına sahip olmalıyız. Bunun için de birden fazla sosyal bilimin kavramlarını bilmekte fayda vardır.

Bunun önemine binaen, örneğin sosyolojik araştırmalar için temel bir çalışma alanı ve ana kaynak mâhiyetinde olan sosyal antropoloji ve folklor ile ilgili terimlere de sözlükte yer verilmektedir. Folklor, bir toplumun dünya görüşünü, his ve fikirlerini kültür eserlerinde yansıttığı içindir ki, sosyolojiden ayrı düşünülemeyecek kadar önemli bir disiplindir. Diğer taraftan mukayeseli bir biçimde sosyo-kültürel teoriler üzerinde çalışmalar yapan sosyal antropoloji de sosyolojiye önemli bilgiler sunmaktadır.

Davranış bilimleri içinde yer alan sosyal bilimler, bazen değişik araştırma yöntemleri kullansalar ve farklı maksatlar gütseler dahî, hemen hepsi aynı sosyal alanlara ve konulara ağırlık vermektedir. Dolayısıyla, sosyal bilimler arası bir diyalogun oluşması ve geliştirilmesi kaçınılmazdır. İşte “Davranış Bilimleri Terimleri” de bu önemli dengeyi kurma gayreti ile hazırlanmış bir ansiklopedidir.

Şunu da ifade etmeliyiz ki, Davranış Bilimlerine ait sosyal içerikli terimlerin mânâları, her zaman mutlak olmadığı gibi, bazen tanımlamalarını yapabilmek de o kadar kolay olmamaktadır. Özellikle kapsamı aşırı geniş ve çok boyutlu kavramların tanımlamalarını birkaç cümle içinde yapabilmek daha da güçtür. Doğrusu, hiçbir sosyal kavrama, tek tip ve tek tür (homojen-mütecanis) bir târif yapılabilir.

Kelimelerin ve kavramların gerçek anlamlarını idrak edebilmek için, bunların semantik değişimleri, etimolojik anlamları, tarihî gelişim süreci içindeki gelişim safhaları, bugün vardıkları sonuçları, kavramın kendi bütünlüğü ve kavramlar arasındaki münasebetlerin bütünlüğünü de bilinmesi elzemdir. Düşünce ufkumuzu geliştirebilmemiz, aslında buna bağlıdır. “Davranış Bilimleri Terimleri”, her ne kadar bütün bu normatif ölçüleri kendi içinde barındırmayı gâye edinmiş ise de, gerçek şu ki, sosyal bilimler üzerine kaleme alınan her eserin mutlaka noksan olacağı gibi, tarafımızca hazırlanan ansiklopedik sözlükte de bir çok eksik olacağı muhakkaktır.

Buna rağmen, okurlarımızın ve özellikle sosyal bilim alanlarında eğitim gören öğrencilerimizin yoğun gayret gösterdiğim bu çalışmamızdan da azamî derecede faydalanacağını ümit ediyorum. (Doç. Dr. Ali Seyyar: Adapazarı // Eylül 2003; Baskı: Mart 2004).

 

 

DAVRANIŞ BİLİMLERİ TERİMLERİ (ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK)

HAKKINDA KİM NE DEDİ ?

 

Prof. Dr. H. Musa TAŞDELEN

Sakarya Üniversitesi-Sosyoloji Bölümü Başkanı

 

Sözlükler, özgün bilimsel eser niteliği taşımamakla birlikte, gerek akademisyenler, gerekse öğrenciler için sık sık başvurulan önemli bir kaynaktır. Başvuru kaynağı olmalarına rağmen, sözlüklerde özgün bilgiler pek yer almaz, ancak bildiklerimizi, konuyla ilgili bir sözlüğe bakarak test eder, bilgimizi tazeleriz. Bu nedenle, iyi hazırlanmış bir sözlük, bilimle iştigal edenler için güvenilir bir kılavuz, bir başucu kitabıdır. Sosyal Bilimler sahasında, geniş kapsamlı iyi hazırlanmış bir sözlüğe bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı dikkate alan değerli bilim adamı Doç. Dr. Ali Seyyar Bey, hazırladığı sözlüğü bilim camiasının hizmetine sunmakla, bu alanda eksikliği hissedilen bu ihtiyaca cevap verdiği kanaatindeyim. Sözlük hazırlamak, emek ve uzun süreli titiz bir çalışma ve araştırmayı gerektirir. Böyle bir eseri ortaya koyduğu için, sözlüğü hazırlayan meslektaşımı tebrik ve takdir ettiğimi belirtmek isterim.

 

Prof. Dr. Engin YILDIRIM

Sakarya Üniversitesi-İİBF Dekan V.; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Başkanı

 

“Davranış Bilimleri Terimleri”, Sosyoloji’nin yanında özellikle Psikoloji, Folklor, Felsefe ve Antropoloji bilim dallarının sosyal boyutu ile ilgili kavramlarına kolay anlaşılabilir açıklamalar getiren, faydalı bir ansiklopedik sözlüktür.

 

 

Doç. Dr. Ali Rıza ABAY

Sakarya Üniversitesi-Sosyoloji Bölümü-Öğretim Üyesi

 

“Davranış Bilimleri Terimleri” sözlüğünde geçen terimlerin sadece tanımlamaları ile yetinilmemiştir. Bir çok kavramın farklı boyutlarına da vurgu yapılmak sûretiyle, zengin ve doyurucu ilave bilgiler de eklenmiştir. Uzun bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktığı anlaşılan ansiklopedik sözlük, karmaşık bir çok psiko-sosyal kavram ve konuya, inter-disipliner bir yaklaşımla ışık tutması açısından sosyal bilimlere ve özellikle Sosyoloji, Sosyal Psikoloji ve Antropolojiye merak edenler için önemli bir kaynak ve başvuru eseridir.

 


 

 

Önemli Bir Katkı ve Teşekkür:

Sakarya, Ali-Fuat-Paşa’ya bağlı Kırca Yayla Şenliklerinde bir tepede asılı Türk bayrağı altında toplanmış olan ve halk tabiriyle “MANAV” olarak adlandırılan yerli, yani göçmen olmayan Türkleri gösteren fotoğraf, kapak resmi olarak kullanılmıştır. Bu resim, ünlü fotoğrafçı HÜSNÜ GÜRSEL beyefendiye aittir. Bu fotoğrafı, kitabıma kapak resmi olarak ve herhangi bir talepte bulunmaksızın kullanma hakkı verme nezaketinde bulunduğu için, kendilerine en samimî duygularımla teşekkür ederim.

(Ali Seyyar).

Önemli Bir Açıklama ve Özür:

Kitapta, herhalde dikkatsizliğin bir sonucu olarak ve-fakat benden kaynaklanmayan önemli bir dizgi hatası yapılmıştır. Kitabın sonuna kaynaklar bölümünün eklenmesi, her nedense unutulmuştur. Bunun için, okuyucularımdan yayınevi adına özür dilerim. Hatamızı, kısmen de olsa, telafi etmek için de, web sitemize kaynaklar bölümünü ekledik.

(Ali Seyyar).

 

KAYNAKLAR

(alfabetik olarak)

 

Abay, Ali Rıza; Deprem ve Sosyal Hizmetler; Sosyal Hizmetler Sempozyumu 2001; Ank.; 05.-07. Aralık 2001.

Abay, Ali Rıza; Nevroz Geleneği; SAÜ-Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bülteni; Sayı: 1; 1996.

Abay, Ali Rıza; Türkiye’de Kız Kaçırma Usulü ile Evlenmenin Sosyo-Kültürel Sebepleri ve Medyanın Yansıtma Tarzı; SAÜ-Halk Kültürü ve Halk Kültürünün Medya Açısından Değerlendirilmesi Uluslar Arası Sempozyumu; Adapazarı; 12-14. 12.2002.

Ağca, Hüseyin; Ailede Eğitim; Türkiye Diyanet Vakfı Yay.; Ank.; 1993.

Aksoy, Mustafa; Sosyal Bilimler ve Sosyoloji; Alfa Yay.; İst.; 2000.

Aktaş, Ali; Marmara Bölgesi’ndeki Manavlarda Zeybek Kültürü; Irmak Dergisi; Yıl 3; Sayı 26; Şubat 2003.

Aktaş, Ali; Sakarya’da Yaşayan Yerli ve Yerleşik Manavlar; Irmak Dergisi; Yıl 2; Sayı 13; Ocak 2002.

Akurgal, Ekrem; Anadolu Kültür Tarihi; Tübitak Yay.; Ank.; 1998.

Akyüz, Yahya; Türk Eğitim Tarihi; İstanbul Kültür Üniversitesi Yay. No. 1; İst.; 1997.

Alatlı, Alev; Ver Kurtul ! İttifakının Yeni Bir Örneği: Milli Eğitim; Zaman Gazetesi; 17.01.2003.

Altınköprü, Tuncel; İnsan Tanımada Beden-Yüz Yapısı ve Karakter; Hayat Yay.; İst.; 1999.

Aras, Ramazan; “19. Yüzyıl’dan Günümüze Aydın-İktidar İlişkileri”; İtaki-Üç Aylık Sosyal Bilim Dergisi; Yıl: 3; Sayı: 7-8; Bahar-Yaz 1999.

Arkonaç, Sibel Ayşen; Sosyal Psikoloji; Alfa Yay.; İst.; 1998.

Atalay, Beşir; Köy Gençliği Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma; Atatürk Üniversitesi Basımevi; Erzurum; 1979.

Aydın, Demir; Düşünce ve Zihnî Kontrole Etmede Farkında Olmak; Yıl: 23; Sayı: 261; Ekim 2000.

Aydın, Hamza; Benlik ve Kişilik; Sızıntı Dergisi; Yıl: 25; Sayı 294; Temmuz 2003.

Aydın, Mustafa; Kurumlar Sosyolojisi; Vadi Yay.; Ank.; 1997.

Aydın, Selim; Bilgi Üzerine Düşünceler; Sızıntı Dergisi; Yıl: 23; Sayı: 265; Şubat 2001.

Balaman, Ali Rıza; Evlilik-Akrabalık Türleri; Karınca Matbaacılık; İzmir; 1982.

Balaman, Ali Rıza; Türkiye’de Geleneksel Yaşamda Kadının Toplumsal Yeri; Humana; T:C Kültür Bakanlığı Yay.; Ank.; 1994.

Baltaş, Zuhal; Sağlık Psikolojisi; Remzi Kitapevi; İst.; 2000.

Barnhart, Robert; Dictionary of Etimology: The Origins of American English Words; Harper Collins; New York, 1995.

Başar, Alaaddin; Eşyanın Hakikati; www.zaferdergisi.com/yazar.asp?yazar=13

Bauer, Rudoph; Personenbezogene Soziale Dienstleistungen. Begriff, Qualitaet und Zukunft; Westdt. Verlag; Wiesbaden; 2001.

Bayhan, Pınar; "Dövülen Çocuklar"; Sosyal Hizmetler Dergisi; Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Yay.; Cilt: 1; Sayı: 8; Ekim 1998.

Bayhan, Vehbi; "Sanayileşme Sürecinde Anomi ve Yabancılaşma"; İnönü Üniversitesi - Sosyal Bilimler Dergisi; Cilt 2-Sayı 1-Ağustos; Malatya; 1995.

Beneton, Philippe; Toplumsal Sınıflar; (Terc.: Hüsnü Dilli); Yeni Yüzyıl Kitaplığı-İletişim Yay.;  y.y.; t.y.

Bilen, Mürüvvet; Sağlıklı İnsan İlişkileri-Ailede, Kurumlarda, Toplumda; Ank.; 1983.

Bilgiseven, Amiral Kurtkan; Türk Milletinin Manevî Değerleri; İst.; 1977.

Binbaşıoğlu, Cavit ve Binbaşıoğlu Etkin; Endüstri Psikolojisi; Kadıoğlu Matbaası; Ank.; 1992.

Binbaşıoğlu, Cavit; Cumhuriyet Dönemi Eğitim Bilimleri Tarihi; Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Merkezi Yay. 2; Ank.; 1999.

Bingöl, Dursun; İnsan Kaynakları Yönetimi, 4. Baskı; Beta Yay.; İst.; 1998.

Bingöl, Dursun; İşyeri Disiplini ve Çalışma Barışı; Basisen Eğitim ve Kültür Yay. 21; İst.; 1990.

Bolay, S. Hayri; Felsefî Doktrinler Sözlüğü; Ötüken Yay.; 2. Baskı; İst.; 1981.

Bottomore, T. B.; Toplumbilim; (Terc.: Ünsal Oskay); İst.; 2000.

Bouthoul, Gaston; Siyaset Sosyolojisi; (Terc.: Ali T. Yazıcı); Remzi Kitabevi; İst.; 1968.

Bozkurt, Rahmiye; “Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması”; Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi; Yayın No: 3; Ank.; 1994.

Bozkurt, Veysel; Püritanizmden Hedonizme Yeni Çalışma Etiği; Alesta Yay.; Bursa; 2000.

Braunfels, Sigrid ve diğerleri; Der "Vermessene" Mensch-Anthrometrie in Kunst und Wissenschaft; Heinz Moos Verlag; München; 1973.

Budak, Gülay; "Farklı Yönetim Basamaklarındaki Yöneticilerin Stres Yatkınlık Eğilimleri-A Tipi Davranış"; Mercek Dergisi; Yıl 4; Sayı 16; Ekim 1999.

Bulut, Halil İbrahim; Hârikulâde Olması Açısından Kerâmet ve Mûcize İle İlişki; Sakarya Üniversitesi-İlahiyat Fakültesi Dergisi; Nr. 3/2001.

Celkan, Hikmet Yıldırım; Ziya Gökalp’in Eğitim Sosyolojisi; MEB; İst.; 1990.

Coşkuner, Ayşe; İşyerinde İletişim; Türk Harb-İş Sendikası Yay.; Ank.; 2001.

Cüceloğlu, Doğan; İnsan ve Davranışı; Remzi Kitabevi; İst.; 1993.

Cüceloğlu, Doğan; Savaşçı; Sistem Yay.; İst.; 1999.

Çakmaklı, Kemal; Aile Tipleri ve Getirdikleri; Seha Neşriyat; İst.; 1995.

Çeçen, Anıl; Adalet Kavramı; Gündoğan Yay.; 2. Baskı; Ank.; 1993.

Çıkrıkçı-Demirtaşlı, Nükhet; "Zeka Konusundaki Ortak Bilimsel Sonuçlar" Türk Psikoloji Bülteni; 3 (6) 92-95.

Dechmann, Birgit ve Ryfell, Christiane; Soziologie im Alltag; Beltz Verlag; Weinheim und Basel; 3. Aufl.; 1984.

Demir, Ömer ve Acar, Mustafa; Sosyal Bilimler Sözlüğü; 2. Baskı; Ağaç Yay.; İstanbul; 1993.

Döğen, Şaban; Müslüman İlim Öncüleri Ansiklopedisi; Yeni Asya Yay.; İst.; 1987.

Dökmen, Üstün; Sosyometri ve Psikodrama; Sistem Yay.; İst.; 1995.

Dönmezler, Sulhi; Sosyoloji; 9. Baskı; Savaş Yay.; Ank.; 1984.

Duhamel, Georges; Yeni Türkiye: Bir Batı Devleti; (Terc.: Can Yücel); Cumhuriyet Gazetesi Yay.; İst.; 1998.

Dursun, Davut; “Bürokrasi Teorisi ve Yönetim”; Sosyal Siyaset Konferansları; 37.-38. Kitaplar; İstanbul Üniversitesi Yay.; İst.; 1992.

Dursun, Davut; Osmanlı Devletinde Siyaset ve Din; 2. Baskı; İşaret Yay.; İst.; 1992.

Eraslan, Adnan ve Diğerleri; “Bir Sosyal Hizmet Alam Olarak Yaşlılık ve Sosyal Hizmetler”; Sosyal Hizmetlerin Yeri ve Önemi; 4. Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansı, Ank.; 1995.

Erdem, Selman; Sosyoloji; Fil Yay.; İst.; 1990.

Eren, E.; Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi; 5. Baskı; Basım Yayım Dağıtım; İst.; 1998.

Erkal, Mustafa; Baloğlu, Burhan ve Filiz; Ansiklopedik Sosyoloji Sözlüğü; Der Yay.; İst.; 1997.

Erkal, Mustafa; Sosyoloji (Toplumbilim); De Yay.; İst.; 1996.

Eroğlu, Feyzullah; Davranış Bilimleri; Beta Yay.; 4. Baskı; İst.; 1998.

Eyice, Semavi; "İstanbul Halkının ve Padişahlarının Ünlü Mesiresi: Kâğıthane"; İstanbul Armağanı-Gündelik Hayatın Renkleri Nr. 3; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yay.; İst.; 1997.

Eyüpoğlu, İsmet Zeki; Anadolu İnançları; Toplum; Dönüş Yay.; İst.; 1998.

Fichter, Joseph; Sosyoloji Nedir ?; (Terc.: Nilgün Çelebi); 3. Baskı; Attila Kitapevi; Ank.; 1996.

Fuuyama, Francis; Büyük Çözülme-İnsanın Doğası ve Toplumsal Düzenin Yeniden Oluşması; Sabah Kitapları; (Terc.: Zeynep Avcı ve Aslı Telli Aydemir); İst.; 1999.

Genç, Nurullah ve Demirdöğen, Osman; Yönetim El Kitabı; 2. Baskı; Birey Yay.; İst.; 2000.

Gerbert, Frank; “Rituale: Stützmauern der Seele”; Focus; Nr. 13; 1996.

Giddens, Anthony; Sosyoloji; Ayraç yay.; Ank.; 2000.

Giddens, Anthony; Üçüncü Yol-Sosyal Demokrasinin Yeniden Dirilişi; (Terc. Mehmet Özay); Birey Yay.; İst.; 2000.

Goleman, Daniel; Duygusal Zekâ; (Terc.: Banu Seçkin Yüksel); 14. Baskı; Varlık/Bilim Yay.; İst.; 1995.

Gökbilgin, M. Tayyib; Rumeli'de Yörükler, Tatarlar ve Evlâd-ı Fâtihan; İst.; 1957.

Gökçe, Birsen; Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar; Savaş Yay.; Ankara; 1996.

Gökmenoğlu, Hüseyin Tekin; İslâm'da Şahsiyet Hakları; Türkiye Diyanet Vakfı Yay.; Ankara; 1997.

Göksel, Ali Nüzhet; Ziya Gökalp; Varlık Yay.; İst.; 1959.

Gölpınarlı, Abdülbaki; Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyimler ve Ata Sözleri; İst.; 1977.

Grint, Keith; Çalışma Sosyoloji; (Çeviri Editörü: Veysel Bozkurt); Alfa Yay.; İst.;  1998.

Guerin, Daniel; Anarchismus-Begriff und Praxis; Suhrkamp Verlag; Nördlingen; 1969.

Güler, Mustafa; Sağlık Terimleri Sözlüğü; Timaş Yay.; İst.; 1996.

Güllülü, Sabahattin; Sosyoloji Açısından Ahi Birlikleri; Ötüken Yay.; İst.; 1992.

Günay, H. Mehmet; İslâm Doktrininde Hapis Müessesesi ve Mahpuslara Yapılacak Muamele; Sakarya Üniversitesi-İlahiyat Fakültesi Dergisi; No.: 2/2000.

Güngör, Erol; Ahlâk Psikolojisi ve Sosyal Ahlâk; Ötüken Yay.; İst.; 1995.

Gürdoğan; Ersin; Teknolojinin Ötesi; İz Yay.; İst.; 1991.

Güvenç, Bozkurt; İnsan ve Kültür; Remzi Kitabevi; İst.; 1992.

Hellwig, Gerhard; Fremdwörterbuch; Buch und Zeit Verlag; Köln; 1978.

Hilper, Konrad; Caritas und Sozialethik-Elemente einer theologischen Ethik des Helfens; Schönigh Verlag; Aderborn; 1997.

Hogg, Michaek A. Ve Vaughan, Graham M.; Social Psychology-An Introduction; Prentice Hall; 1995.

Hökelekli, Hayati; Din Psikolojisi; Türkiye Diyanet Vakfı; Ank.; 1999.

Hubmann, Heinrich; Das Persönlichkeitsrecht; Köln; 1967.

Institut für Soialethik; Die Zukunft der Sozialen Sicherheit; NZN Buchverlag; Zürich; 1997.

İbni Batuta; Seyahatnâme; Matbaa-i Amire; (Terc.: Mehmet Şerif); C. 1; İst.; 1344-1347.

İbnü’l-Cevzî; Ahmak ve Dalgınlar Kitabı; (terc.: Enver Günenç); 3. Baskı; Şûle Yay.; İst.; 2000.

İhsanoğlu, Ekmeleddin (Editör); Osmanlı Medeniyeti Tarihi; Cilt II; Zaman Gazetesi; İst.; 1999.

İnsel, Ahmet; Türkiye Toplumunun Bunalımı; Birikim Yay.; 2. Baskı; İst.; 1995.

İSAM (İslam Araştırma Merkezi); Türkiye Diyanet Vakfı; İlmihal II-İslam ve Toplum; İst.; 1999.

İsmail, Doğan; Sosyoloji-Kavramlar ve Sorunlar; Sistem Yay.; İst.; 1996.

İşcan, Abdulbaki; Millî Kültürümüz ve Nevruz Geleneği; Diyanet Dergisi; Mart 2001.

İşçi, Metin; Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme; DER Yay.; İst.; 2000.

İşçi, Metin; Davranış Bilimleri; DER Yay.; 2. Baskı; İst.; 1999.

İz, Mahir; Din ve Cemiyet; İrfan Yay.; İst.; 1973.

Kaçmazoğlu, H. Bayram; Türk Sosyoloji Tarihi Üzerine Araştırmalar; Birey Yay.; İst.; 1999.

Kadri, H. Kâzım; Büyük Türk Lügati; İst.; 1943.

Kafesoğlu, İbrahim; Türk Millî Kültürü; Boğaziçi Yay.; İst.; 1994.

Kağıtçıbaşı, Çiğdem; İnsan ve İnsanlar; 7. Basım; Evrim Basım-Yayım-Dağıtım; İst.; 1988.

Kaiser, Bruno; Keşifler ve İcatlar Ansiklopedisi; (Terc.: Şükran Var); 6. Baskı; Doğan Kardeşler Yay.; İst.; 1969.

Karahisarlı, Fatih; Yoğun Empati; Sızıntı Dergisi; Sayı 278; Mart 2002.

Kazıcı, Ziya; İslam Kültür ve Medeniyeti;  Timaş Yay.; İst.; 1996.

Kenasarı, Bilal; Göstergebilim; İtaki- Üç Aylık Sosyal Bilim Dergisi; Sayı 7-8; Bahar-Yaz 1999.

Kerimoğlu, Yusuf; Kelimeler Kavramlar; İnkılâb Yay.;İst.; 1985.

Keser, Hakan ve Zengingönül, Oğul; "Ahlâk - İşletme Ahlâkı ve Sosyal Sorumluluk İlişkisi"; Kamu-İş Dergisi; Cilt 3; Sayı 4; Temmuz 1994.

Kırlı, Cengiz; "Kahvehaneler ve Hafiyeler: 19. Yüzyıl Ortalarında Osmanlı'da Sosyal Kontrol"; Toplum ve Bilim; Nr. 23; 1999/2000.

Kızılçelik, S. Ve Erjem, Y.; Sosyoloji Terimler Sözlüğü; Konya; 1992.

Koçu, Reşad Ekrem; Dünden Bugüne Dilenciler; Hayat-Tarih Mecmuası; Sayı 3; Nisan 1970.

Kofi, Buenor Hadjor. The Dictionary of Third World Terms; Penguin Books; London; 1993.

Kongar, Emre; Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği; Remzi Kitabevi; İst.; 1999.

Kongar, Emre; Türkiye’nin Toplumsal Yapısı; C.1-2; İst.; 1994.

Korte, Hermann ve Schaefers, Bernhard; Einführung in Hauptbegriffe der Soziologie; Universitaet Tübingen; 2000.

Koz, M. Sabri; "Ortaoyunları Kitapçığı..."; İstanbul Armağanı-Gündelik Hayatın Renkleri Nr. 3; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yay.; İst.; 1997.

Kozacık, Faruk; Toplumbilim Ders Notları; Cumhuriyet Üniversitesi Yay. No. 84.; Sivas; 2000.

König, Samuel; Sosyoloji-Toplum Bilimine Giriş; (Terc.: S. Sucu ve O. Aykaç); Ütopya Kitabevi Yay.; İst.; 2000.

Krappe, H. Alexander; “The Folk Song”-The Science of Folklore; New-York; Norton; 1964.

Kurtkan, Amiran; Genel Sosyoloji; İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Yay.; İst.; 1976.

Kütükoğlu, Mübahat, S.; Tarih Araştırmalarında Usûl; 7. Baskı; Kubbealtı Neşriyat; İst.; 2001.

Le Bon, Gustave; Kitleler Psikolojisi; (Ter.: Tolga Sağlam); 2. Baskı; Timaş Yay.; İst.; 1999.

Macionis, John, J.; Sociology; Student Media Version; 7. Ed.; Prentice-Hall; New-Jersey; 1999.

Marshall, Gordon; Sosyoloji Sözlüğü; (Terc.: Osman Akonhay ve Derya Kömürcü); Bilim ve Sanat Yay.; İst.; 1999.

Meriç, Nevin; Osmanlı’da Gündelik Hayatın Değişimi-Adab-ı Muaşeret; Kaknüs Yay.; İst.; 2000.

MESS; Lideri Lider Yapan Nedir ? ; Harvard Business Review Dergisinden Seçmeler; (Terc.: Nurettin Elhüseyni); Mess Yay.; İst.; Şubat 2002.

MESS; Örgütsel Öğrenme; Harvard Business Review Dergisinden Seçmeler; (Terc.: Nurettin Elhüseyni); Mess Yay:; İst.; 2001.

Microsoft Encarta; 98 Enzyklopädie; 1993-1997 Microsoft Corporation.

Milletlerarası İslâm Gençlik Konseyi; Günümüz Din ve Fikir Hareketleri Ansiklopedisi; (Terc.: Kemal Hoca); Risale Yay.; İst.; 1990.

Morris, Desmond; Der Mensch mit dem wir leben;  Knaur Verlag; München; 1981.

Noyan, Faruk; Bilgiden Bilim Sosyolojisine...; Sızıntı Dergisi; Sayı: 254; Mart 2000;.

Nutku, Özdemir; "Eski Şenlikler"; İstanbul Armağanı-Gündelik Hayatın Renkleri Nr. 3; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yay.; İst.; 1997.

Ocak, Ahmet Yaşar; İslâm-Türk İnançlarında Hızır Yahut Hızır-İlyâs Kültü; Ankara; 1990.

Oğuzkan, F.; Eğitim Terimleri Sözlüğü; TDK Yay.; Ank.; 1974.

Okçabal, Rıfat; Halk Eğitimi; (Yetişkin Eğitimi); Der Yay.; İst.; 1996.

Oktürk, Şerif;Yaşantımızda Dün ve Bugün 1919-1999; Kastaş Yay.; İst.; 1999.

Okur, Vural; Hipnotizma; Zafer Matbaası; Bursa; 1981.

Olgunsoy, Esat; Geçmişten Günümüze Ahlâk Öğretisi;  Bahar Yay.; İst.; 1991.

Ozan, Ubeydullah; Kız Kaçırma Geleneğinin Sosyo-Kültürel Temelleri; Basılmamış Yüksek Lisans Tezi; SAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü; Adapazarı; 1999.

Öçcankaya, Ramazan; Ruh-İçimizdeki Biz; Hayat Yay.; İst.; 1999.

Özbek, Mehmet; Folklor ve Türkülerimiz; Ötüken Yayınevi; İst.; 1975.

Özdağ, Umut; Güneydoğu ve Doğudan Batıya Göç Edenlerde Kültürel Yapı ve Kültürel Kimlik Sorunu; Türk Metal Sendikası Yay.; Ank.; 1995.

Özemre, Ahmet Yüksel; Fiziksel Realite; Zaman Gazetesi; 17.02.2002.

Özer, Ahmet; Kent Yazıları; Karşı Yay.; Ank.; 1995.

Özkalp, Enver; Sosyolojiye Giriş; Anadolu Üniversitesi Yay.; 7. Baskı; Eskişehir; 1994.

Öztuna, Yılmaz; Osmanlı Soyluluğu; Tarih ve Medeniyet; Sayı 13; Mart 1995.

Öztürk, Orhan M.; Ruh Sağlığı ve Bozuklukları; H.Ü.; Tıp Fakültesi; 6. Baskı; Ank.; 1995.

Öztürkmen, Arzu; "İstanbul Folkloruna Dair İki Kaynak ve Düşündürdükleri"; İstanbul Armağanı-Gündelik Hayatın Renkleri Nr. 3; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yay.; İst.; 1997.

Pala, İskender; "Klasik Şiirde İstanbul'dan Hayat Sahneleri"; İstanbul Armağanı-Gündelik Hayatın Renkleri Nr. 3; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yay.; İst.; 1997.

Pala, İskender; Toprağın Bayramı Nevruz; Zaman Gazetesi; 21.03.2001.

Pala, İskender; Türkçe Kültürü; Çocuk Vakfı Yay.; İst.; 1994.

Pala, İskender; İlim, İlim Bilmektir; Zaman Gazetesi; 17.07.2003.

Patricia, Hedges; Kişiliğinizi Tanımanın Yolları; Rota Yay.; İst.; 2001.

Perrin, Jacques; Teknoloji Transferi; (Terc.: Turgut Arnas); İletişim Yay.; İst.; 1992.

Poloma, Margeret, M.; Çağdaş Sosyoloji Kuramları (Contemporary Socilogicial Theory); (Terc.: Hayriye Erbaş); Gündoğan Yay.; Ank.; 1993.

Rasim, Ahmed; "Orta Oyuna Dair"; Hayat-Tarih Mecmuası; Sayı 5; Mayıs 1977.

Rassel, Hildegard; Die Macht der Gewohnheit; Von der heilsamen Kraft unserer taeglichen Rituale; Kreuz Verlag; Zürich; 1996.

Reyhan, Cenk; "Taşranın Osmanlı-Türk Siyasal Hayatına Etkisi: Bir Açıklama Modeli"; Toplum ve Bilim; Nr. 23; 1999/2000.

Riedi, Stephanie; “Die neue Macht der alten Riten”; Facts; Nr. 36; 1995.

Sabuncuoğlu, Zeyyat ve Tüz, Melek; Örgütsel Psikoloji; Ezgi Kitapevi Yay.; Bursa; 1996.

Sabuncuoğlu, Zeyyat; Çalışma Psikolojisi; 2. Baskı; Bursa; 1984.

Santur, Alparslan; "Sembolik Değerlere Sahip Sosyal Yiyecekler ve Antalya'nın Bir Köyünde Uygulanan İki Gelenek"; Folklor/Edebiyat Dergisi; Nr. 5-6; Ocak 1996.

Saran, Nephan; Köylerimiz; İst. Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay. No. 3222; İst.; 1984.

Sargın, Talhın; Günümüzde Sosyal Bilimlerin Yeri; Sızıntı Dergisi; Mart 1999; Sayı 242.

Sarıbay, Ali Yaşar; Siyasal Sosyoloji; Der Yay.; İst.; 1994.

Sarıbay, Ali Yaşar; Siyaset, Demokrasi ve Kimlik; Asa Kitapevi; Bursa; 1998.

Sayın, Önel; Sosyolojiye Giriş; Üniversite Kütüphane; İzmir; 1994.

Selim, Ahmet (Zeki Önal); Sevgiyle Yaşamak; Zaman Kitap; İstanbul; 2002.

Selim, Ahmet; Din-Medeniyet ve Lâiklik; Timaş Yay.; İst.; 1991.

Seyyar, Ali; Ahlâk Terimleri (Ansiklopedik Sözlük); Beta Yay.; İst.; 2003.

Seyyar, Ali; Sosyal Siyaset Terimleri (Ansiklopedik Sözlük); Beta Yay.; İst.; Kasım 2002.

Sibai, Mustafa; Oryantalizm ve Oryantalistler; (Terc.: Mücteba Uğur); Beyan Yay.; İst.; 1993.

Sklair, Leslie; Die Sozologie des Fortschritts (The Sociology of Progress); (Almancaya Terc.: Ursel Richter); List Verlag; München; 1972.

Solak, Fahri; Makyeveli Tanıyalım; İktisat ve İş Dünyası; Yıl: 2; Sayı: 17; Kasım 1993.

Solomon, Robert C. ve Flores, Fernando; Güven Yaratmak; (Terc.: Ahmet Kardam); MESS-Yay.; İst.; 2001.

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkez Yönetim Kumlu, “Türkiye’de Sosyal Hizmetler”, Sosyal Hizmetlerin Veri ve önemi, 4. Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansı, Ankara, 1995.

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi; 2000'li Yıllara Doğru Sosyal Devletin Gerçekleştirilmesinde Sosyal Hizmetlerin Yeri ve Önemi Semineri; Yay. No: 3; Ank.; 1994.

Soydan, Şerif; Development of Instruments for the Assessment of Metacognitive Skills in Mathematics: An Alternative Assessment Attempt; Boğaziçi Üniversitesi; Fen Bilimleri Enstitüsü; (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi); İst.; 2001.

Soylu, Kaan ve diğerleri; Toplam Kalite Yönetimi Sözlüğü; Beyaz Yay.; İst.; 1998.

Soylu, Suat; “İşletmelerde Sosyal Kategorizasyon ve Sosyal Kimlik”; Gruplar Arası İlişkiler ve Sosyal Kimlik Teorileri; Ed.: Sibel A. Arkonaç; Alfa Yay.; İst.; 1999.

Stagl, Justin; Kulturanthropologie und Gesellschaft; List Taschenbücher der Wissenschaft-Sozialwissenschaft; List-Verlag; München; 1974.

Sümer, Canan; İnsan Kaynakları Yönetimi Etkinliği Olarak Örgütsel Kariyer Planlama ve Geliştirme; Türk Psikoloji Bülteni 4 (9) 62-65.

Şahin, Yaşar; Folklor (Halk Bilim); Irmak; Nr. 24; 2003.

Şamil İslam Ansiklopedisi; Şamil Yayınevi; İstanbul; 2000.

Şenel Alaaddin; Sosyal Düşünceler Tarihi; Teori Yay.; Ank.; 1986.

T.C.-Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü; Vakıf ve Kültür Dergisi; Yıl 1; Cilt 1; Sayı 1; Mayıs 1998.

Tabatabaî, Allame; İslam Sosyolojisi; (Terc.: Hasan Kanaatlı); Kalem Yayınevi; İst.; 1991.

Taborga, Caroline; Leach, Beryl; IPS Gender and Development Glossary;  (Çeviri ve Yayın Tasarımı: Ertuğrul Kürkçü); IPS İletişim Vakfı Yayınları: 2000.

Tan, Hasan; Psikolojik Danışma ve Rehberlik; Aklım Yay.; İst.; 1992.

Tansuğ, Sabiha; "Eski İstanbul'da Kahve İkram Töreni"; İstanbul Armağanı-Gündelik Hayatın Renkleri Nr. 3; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yay.; İst.; 1997.

Tanyeli, Uğur; "Bir Tarihlendirme Denemesi" İstanbul; Sayı: 25; Nisan 1998.

Taşdelen, Musa; Anaerkillik, İç Güveyiliği ve Hırka Köyü Örneği; Irmak Dergisi; Yıl 2; Sayı 21; Eylül 2002.

Taşdelen, Musa; Göçerlerin Şehirleşmesi; Turan Yay.; İst. 1997.

Tezcan , Mahmut; Kültürel Antropoloji; Kültür Bakanlığı Yay.; Ank.;1997.

Tezcan, Mahmut; Sosyolojiye Giriş-Temel Kavramlar; Ank.; 1995.

Tezcan, Mahmut; Türk Ailesi Antropolojisi; İmge Kitabevi; Ank.; 2000.

Tınar, Mustafa Yaşar; Çalışma Psikolojisi; 1. Baskı; İzmir; 1996.

Timurtaş, Faruk K.; Yeni Kelimeler Sözlüğü; Umur Kitapçılık; İst.; 1979.

Titiz, Tınaz; “Eğitimde Kaizen”; 4. Ulusal Kalite Kongresi; 1995.

Toker, Yalçın; Türkiye’de Din ve Vicdan Hürriyeti; Türk Milli Kültür Vakfı; İst.; 1993.

Tosun, Musa; “Psikolojik Açıdan Çevre ve İnsan”; İnsan ve Çevre; İnsanlığa Hizmet Vakfı Yay. No: 3; İst.; 1992.

Turan, İlter; Alkan, Mehmet Ö. ve Yücekök, Ahmet, N.; Tanzimat’tan Günümüze İstanbul’da Sivil Toplum Kuruluşları; Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı; İst.; 1998.

Türkiye Diyanet Vakfı; İslâm Ansiklopedisi; C..1-21; İst.; 1988-2000.

Türkiye'de Halk Ağzından Söz Derleme Dergisi; İst.; 1947.

Ural, Kemal; Küçük Şey Yoktur; Şûle Yay.; 4. Baskı; 2001.

Yamakoğlu, Cihan; Ailede, Toplumda, İş ve Devlet Hayatında İnsan İlişkileri (Beşerî Münasebetler);  14. Baskı; Ank.; 1996.

Yamanlar, Emine; Psikoloji-2; Ders Kitapları Anonim Şirketi; İst.; 1996.

Yayla, Atilla; Türkiye’de İslâm, Laiklik ve Demokrasi; Yeni Türkiye Dergisi; Sayı 17.

Yazıcı, Reşat ve Akben, Feyzullah; Halk Bilim; Gün Yay.; Ank.; 1995.

Yeğin, Abdullah; Osmanlıca-Türkçe Yeni Lügat; Hizmet Vakfı Yay.; İstanbul; 1991.

Yıldırım, Engin; Endüstri İlişkileri Teorileri (Sosyolojik Bir Değerlendirme); Değişim Yay.; Sakarya; 1997.

Yıldırım, Osman Nuri; Akseki ve Aksekilik; Toplumsal Tarih; Mayıs 2001.

Yıldırım, Osman Nuri; Önemli Bazı Sosyolojik ve Antropolojik Kavramların Oluşum Süreci Üzerine Bir Deneme; Folklor/Edebiyat Dergisi; Cilt: VII; Sayı: 26.

Yıldız, Gültekin ve Erdoğmuş, Nihat; Toplulukçu Kültürde Makyavelist Davranış ve Bir Uygulama; Siyasette ve Yönetiminde Etik; Adapazarı; 1998.

Yıldız, Serdar; Epiktetos; Sızıntı Dergisi; Sayı 271; Ağustos 2001.

Yılmaz, Bülent; "Bilgi Toplumu: Eleştirel bir Yaklaşım"; Hacettepe Üniversitesi-Edebiyat Fakültesi Dergisi; Cilt 15; sayı 1; Haziran 1998.

Yılmaz, İrfan ve diğerleri; Yeni Bir Bakış Açısıyla İlim ve Din; TÖV Yay.;İst.; 1998.

Ziyalar, Adnan; Sosyal Psikiyatri; İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Psikiyatri Kliniği Vakfı Yay. No. 2;  İst.; 1980.