aliseyyar@sosyalsiyaset.net

 

 

Türkçe-İngilize-Almanca Açıklamalı
<<<SOSYAL SÖZLÜK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uğraş Topluluğu (Uygulayıcı Topluluk): [Community of practice // Geschaeftsgruppe]: Bilgi temelinde işleyen şirketlerde oluşan bir örgüt biçimidir.

Ulaşılabilir Yapısal Çevre (Ulaşılabilirlik): [Ability of reaching (getting to) the structural environment // Verkehrssichere Erreichbarkeit struktureller Umgebung]: Mimarî çevremizi oluşturan kamuya ait açık ve kapalı mekânlara ve değişik binalara nasıl ve hangi şartlar altında kavuşabileceğimizi ifade eden bu terim, esasında yaşlı, hamile, çocuk ve özürlü insanların şehir içi ve şehirler arası ulaşımını kolaylaştırmayı hedefleyen tedbirlerin bütünüdür.

Ulûfe: [Service pay in Ottoman Empire // Pferdefutter; Wehrsold im Osmanischen Reich]: Osmanlı malî sisteminde kullanılan bir terimdir. Arapça yulaf demek olan “alefe” den gelir.

Uluslar Arası Çalışma Örgütü (Milletler Arası Çalışma Teşkilatı; ILO): [International Labour Organisation // Internationale Arbeitsorganisation]: Bir çok ülkenin bir araya gelerek, çalışma hayatını düzenleme yolunda uluslar arası arenada iş birliği yapma ve böylece sürekli bir barışın temel unsuru olan sosyal adaleti sağlama ve sefaleti (fakirliği) önleme doğrultusunda BM çatısı altında özerk ve özel bir statü ile oluşturulmuş bir kuruluştur. // Tarihî Gelişimi: ....

Uluslar Arası Güvenlik Denetimi (Meslekî Sağlık ve Güvenlik Sistemi Standardı): [International Safety Audit (ISA 2000) // International Sicherheitsprüfung]: İngiliz kaynaklı İSA 2000, üretim ve hizmet sektöründe işletmelerin mevcut kanun ve yönetmeliklerle düzenli ve güvenli çalışma ortamının sürekliliğini sistematize eden, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sistemli bir şekilde sağlanmasını hedefleyen kalite standardıdır.

Uluslar Arası Hıristiyan Sendikalar Konfederasyonu: [International Federation of Christian Trade (CISC) // Internationale Föderation Christlicher Gewerkschaften): Dünya çapında örgütlenme gâyesine dayalı Hıristiyanlığın sosyal görüşünü temel felsefe olarak esas alınarak 1920’de kurulan uluslar arası bir işçi sendikasıdır. // 1968 yılında Lüxemburg Kongresinde benimsenen yeni bir program ve yeni bir isimle (World Confederation of Labor-WCL: Dünya İşçi Konfederasyonu) farklı bir yapılanmaya gidilmiştir.

Uluslar Arası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu: [International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) // Internationaler Bund Freier Gewerkschaften]: İkinci Dünya Savaşından sonra kurulan ve özgürlükçü siyasi demokrasinin geçerli olduğu ülkelerdeki işçi sendikalarını bünyesinde toplayan uluslararası bir sendikal kuruluştur.

Uluslar Arası İş Hukuku: [International labour law / Internationales Arbeitsrecht]: Her milletin içinden doğan ve gelişen millî iş hukukunun, globalleşme, göç ve serbest dolaşımın hızlı gelişimi ile birlikte yeterli gelmeyip, başka ülkelerin iş hukuku ile temasa geçmesi ve uluslar arası çalışma sorunlarına, karşılıklı hukukî işbirliği çerçevesinde çözüm getirilmesi.

Uluslar Arası İşçi Örgütleri: [International trade unions // Internationale Arbeitergewerkschaften]: Millî sendika merkezleri ve ferdî sendikaların iktisadî, sosyal ve kültürel görevlerini yerine getirmelerine katkıda bulunmak ve kendililerini uluslar arası platformda temsil  edecek birer baskı grubu oluşturmak maksadıyla bir araya gelerek kurdukları üst teşkilatlardır.

Uluslar Arası İşgücü Hareketi: [International labor movement // Internationale Arbeiterbewegung ]: Göç yoluyla, kişilerin bulmak veya daha iyi şartlar içinde çalışmak veya kendilerine, ailelerine daha iyi yaşama imkanları ortaya çıkartmak maksadıyla iki ülke arasında gerçekleşen yer değiştirmedir.

Uluslar Arası İşveren Örgütleri: [International employers organizations // Internationale Arbeitgeberorganizationen]: Değişik ülkelerde merkezî düzeyde örgütlenen veya işkolu düzeyinde oluşturulmuş millî işveren sendikalarını, uluslar arası arenada örgütlü bir şekilde buluşturan dünya ya da bölge çapında işveren sendikalarıdır.

Uluslar Arası Örgütler: [International organizations // Internationale Organisationen]: Uluslar arası örgüt kavramı, en geniş anlamıyla, uluslar arası düzeyde faaliyet gösteren, ticarî maksat taşımayan ve birden çok devleti ilgilendiren, fakat devlet niteliği taşımayan her türlü örgütsel birleşmedir...

Uluslar Arası Sosyal Güvenlik Antlaşmaları: [International social security pacts // Internationale Vertraege bezüglich Soziale Sicherheit]: Sosyal güvenliğin evrensel bir boyut kazanmasıyla, özellikle 2. Cihan Harbinden sonra dünyada tüm insanlara asgarî bir sosyal güvenlik sistemi sağlamak maksadıyla, çok taraflı uluslar arası sözleşmelerdir. // Tarihî sırasına göre bazı önemli çok taraflı sosyal güvenlik ile ilgili antlaşmalar: 1.)...

Uluslar Arası Sosyal Politika (Milletler Arası Sosyal Siyaset): [International social policy // Internationale Sozialpolitik]: Dünya ülkelerinin sosyal devlet yapılarını, sosyal politikalarını, sosyal güvenlik sistemlerini ve sosyal harcamalarını tahlil eden, uygulanan bütün sosyal politikaları, mukayeseli olarak inceleyen ve değerlendiren bir bilim dalıdır.

Uluslar Arası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD): [International Fund for Agriculture Development (IFAD) // Internationaler Agrarentwicklungsfonds]: BM’ye bağlı ve-fakat özerk bir kuruluş olan IFAD, 1976 yılında kurulmuştur. Merkezi Roma’da olan IFAD’a 158 ülke üyedir.

Uluslar Üstü Örgütler: [Supranationalist organizations // Supranationalistische Organisationen]: Siyasî boyutuyla uluslar arası örgütlerin bir türü olan uluslar üstü örgütler, üyesi olan egemen devletlerin tekil iradelerinin üzerinde olan teşkilatlardır.

Umumî Hıfzısıhha Kanunu: [Public health law in Turkey // Türkisches Gesetz zur Erhaltung der allgemeinen Voksgesundheit]: 1930 yılında korunmaya muhtaç kadın ve çocuk işçilerinin çalışma şartlarını ve işçi sağlığına yönelik koruyucu hükümler getiren bir kanundur.

Utanma (Haya): [Shame // Schamgefühl]: Hoş olmayan şeylerden dolayı ruhun darlaşması, edebe aykırı bir hadisenin ortaya çıkmasından ötürü kalbin ızdırap ve üzüntü içinde olması.

Uyum (Adaptasyon; İntibak; Uyuşma; Uyarlanma): [Adaptation; Harmony // Adaptation; Anpassung; Harmonie]: Dinamik bir süreç olan uyum, insanın ve diğer canlı varlıkların çevresinde yer alan değişiklikler ve kendi iç ortamında olup bitenlere karşı geliştirdiği reaksiyonlar.

Uyum Yöntemleri (İntibak Metotları): [Adaptation methods // Anpassungsmethoden]: İntibak, birçok farklı tarz ve şekilde meydan gelebilir. Örn.: 1.)...

Uzlaştırma: [Conciliation // Schlichtungsverfahren]: Toplu iş uyuşmazlıklarının kurtarılmasına-çözümlenmesine yönelik barışçı mücadele vasıtalarından birisi olarak uzlaştırma, tarafsız kimliği ile üçüncü bir şahsın, toplu pazarlık sürecine katılarak, işçi ve işveren temsilcilerini ortak bir noktada buluşturmasıdır.

Google

İnternetten Online Sipariş Vermek İçin Tıklayın