aliseyyar@sosyalsiyaset.net

 

 

Türkçe-İngilize-Almanca Açıklamalı
<<<SOSYAL SÖZLÜK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laik (Seküler; Profan; Dünyevî):  [Laic; Secular; Profane // Laizistisch; Profan; Weltlich]: Latince “laicus” aslından alınmış olup, ....

Laik Devlet: [Laic-secular state // Laizistischer-antiklerikalistischer Staat]: Din ile devlet yönetiminin birbirinden ayrılmasını, yönetimin, dinî kurallardan uzak olmasını isteyen bir devlet modeli...

Laikleşme: (Sekülerleşme Profanlaşma): [Secularization // Saekularisierung]: Laikleşme, sekülerleşme, profanlaşma, yani dünyevîleşme, bir başka ifadeyle...

Laiklik (Lâdini; Sekülarizm; Laisizm): [Laicism; Secularism // Laizismus; Antiklerikalismus; Trennung von Kirche und Staat]: Dinî temellere dayanmayan siyasî sistem...

Lâkît (Buluntu Çocuk; Terk Çocuk; Kayıp Çocuk): [Missing child // Vermisstes-verschwundenes Kind]: Kelime olarak "yerden kaldırıp alınan şey" anlamına gelir....

Liberal Devlet (Özgürlükçü Devlet): [Liberal state // Liberalstaat]: Ferdi ön planda tutan, fertlerin mutlak mânâda iktisadî hürriyetlerini veren, iktisadî ve sosyal hayattan tamamen uzak olan, her şeyi kendi hâline bırakıp hemen hemen hiç bir şeye karışmayan bir devlet modeli....

Liberalizm: [Liberalism // Liberalismus]: Fertlerin hürriyetlerinin en son hadde kadar genişletilmesini, devletinkinin ise mümkün mertebe daraltılmasını gerektiğini müdafaa eden siyasî-iktisadî doktrin...

Lider: [Leader // Führer]: Grubun üyeleri arasında, hem mevki, hem de davranış açısından, farklı bir konumda olan, gruba rehberlik yapan ve diğerlerinden bazı farklı özellikler taşıyan kişi...

Liderlik: [Leadership // Führerschaft]: Doğuştan gelen ve daha çok çocukluk dönemlerinde kendisini gösteren, aile ve sosyal çevresi tarafından desteklenen veya zamanla eğitim-tecrübe-beceri-bilgi birikimi ile kazanılan ve özellikle fırsatlara bağlı olarak, yani uygun zaman ve yerde kendisine gerek duyulduğu zaman ortaya çıkan kuvvetli bir yön verme-önderlik-rehberlik anlayışı ve kabiliyetidir...

Lojman: [Dwelling-house // Staatlich zugewiesene Wohnung-Unterkunft]: Bir kamu kuruluşuna, fabrikaya veya işletmeye ait personelin, az bir kira bedeli karşılığı ya da bedelsiz olarak ikamet ettiği mesken (konut)....

Lokavt: [Lock-out // Aussperrung]: Bir veya birden çok işverenin...

Google

İnternetten Online Sipariş Vermek İçin Tıklayın