Örnek Vize ve Final Sınav Soruları

 

 

Uluslararası Sosyal Siyaset

1.) Uluslar arası Tarımsal Kalkınma Fonunun görevleri nelerdir?

2.) Uluslar üstü örgütlerin özellikleri nelerdir?

3.) Uluslar arası Sosyal Güvenlik Antlaşmalarının ortak özellikleri nelerdir?

4.) Philadelfiya Antlaşmasının özelliği nedir?

5.) "Uluslar Arası Nakliyat İşlerinde Çalışan İşçilerin Sosyal Güvenliğine Dair Avrupa Sözleşmesi"nin içeriğini açıklayınız.

6.) Uluslar arası örgütleri nasıl tasnif ederdiniz?

7.) Uluslar arası Para Fonu'nun sosyal hayata ne gibi tesirleri olabilir?

8.) "İnsan Hakları Evrensel Beyânnamesi" nin sosyal boyutunu anlatınız.

9.) "Sosyal Güvenliğin Asgarî Normlarına İlişkin 102 Sayılı ILO Sözleşmesi"nin içeriğini izah ediniz.

10.) "Uluslar Arası Nakliyat İşlerinde Çalışan İşçilerin Sosyal Güvenliğine Dair Avrupa Sözleşmesi" kime, hangi hakları vermektedir?

11.) "Avrupa Ekonomik Topluluğu (Birliği) Antlaşması"nın sosyal özelliklerini belirleyiniz.

12.) "Avrupa Sosyal Şartı"nın mâhiyeti nedir?

13.) "Vatandaşlarla Vatandaş Olmayan Kimselere Sosyal Güvenlik Konusunda Eşit İşlem Yapılması Hakkında Sözleşme"sinin getirdiği faydalar nelerdir?

14.) "Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu" hangi gerekçelerle ilan edilmiştir?

15.) "Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi"nin önemini açıklayınız?

16.) "Global Compact" in hedefi nedir?

17.) Uluslar arası sosyal politikanın ilgi alanları nelerdir?

18.) Dünyadaki açlığın boyutunu dikkate alarak, uluslar arası boyutta çözüm getirmenin yolları neler olmalıdır?

19.) Uluslar arası İşveren Örgütlerinin ortak hedefi nedir?

20.) Uluslar arası İşçi Örgütlerinin ortaya çıkış sebepleri nelerdir?

21.) Dış göçü etkileyen en önemli faktörler nelerdir?

22.) "Uluslar Arası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ICFTU)" hangi alanlarda niçin aktif faaliyetlerde bulunmaktadır?

23.) "Dünya Sendikalar Federasyonu (WFTU)" ve "Dünya İşçi Konfederasyonu (WCL)" nun örgütsel faaliyetlerin boyutlarını anlatınız.

24.) "Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu"nun hedefleri nelerdir?

25.) ILO'nun görevleri nelerdir?

26.) ILO'nun organları hangi işlevleri görür?

27.) Türkiye ile ILO ilişkilerini, tarihî süreç içinde anlatınız.

28.) ILO'nun faaliyet alanlarını ve hedeflerini açıklayınız.

29.) Zengin ve fakir ülkelerin, kendilerine has sosyal sorunlarını belirleyiniz.

30.) Kalkınmakta olan ülkelerin sosyo-ekonomik özelliklerini açıklayınız.

31.) Sürdürülebilir Kalkınma ne demektir?

32.) Tarım Kredi Kooperatiflerinin kalkınmadaki rolü nedir?

33.) Şehirleşme türlerini belirleyiniz.

34.) 3. Dünya ülkelerinde şehirleşme niçin bir sosyal sorundur?

35.) İktisadî ve sosyal kalkınma kavramlarını açıklayınız.

36.) "Supranasyonel sosyal politika"nın sosyal sorunları çözmedeki örgütsel fonksiyonunu açıklayınız.

37.) Sömürgecilik politikalarının kalkınmakta olan ülkelere ne gibi zararlar vermiştir?

38.) Sosyal sistemler ile sosyal kalkınma arasındaki korelasyonu açıklayınız.

39.) Uluslar arası sosyal siyaset teorilerinin boyutlarını açıklayınız.

40.) Avrupa'nın sosyal güvenlik sistemlerini, mukayeseli olarak açıklayınız.

41.) Avrupa'da "yaşlanma", niçin sosyal bir sorundur?

42.) Sosyal Sermaye, bir ülkenin kalkınması için ne ifade eder?

43.) Gelişmiş ülkelerin sosyal refah hizmetlerindeki temel esaslar nelerdir?

44.) Sosyal Plânlama ve Kalkınma arasındaki bağı açıklayınız.

45.) Gecekondulaşma sorunu, 3. Dünya ülkelerinde niçin çözülememektedir?

46.) Dünyada niçin birbirinden farklı sosyal güvenlik sistemleri ortaya çıkmıştır?

47.) 3. Dünya ülkeleri için Sosyal Gelişme hedefi niçin önemlidir?

48.) 3. Dünya ülkelerinde Sosyal Devlet anlayışı hâkim midir?

49.) Konu: "Sosyal Damping". Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler açısından fayda ve zararlarını belirleyiniz.

50.) Batı Dünyası "sosyal damping"den niçin rahatsızlık duymaktadırlar?

51.) "Sosyal Dumping" uluslar arası sosyal politika arenasında niçin bir sorundur?

52.) Sosyal çözülmeler, daha çok hangi ülkelerde baş göstermektedir?

53.) Küreselleşmenin sosyal yansımaları nelerdir?

54.) Globalleşme-Globalizm-Globalite kavramlarını açıklayınız.

55.) Sanayi toplumunun özellikleri nelerdir?

56.) Sanayi dışı aşırı şehirleşme sebeplerini, Türkiye açısından belirleyiniz?

57.) Post-modern toplumların özellikleri nelerdir?

58.) Uluslar arası rekabet ve sosyal damping arasında ne gibi bir bağ vardır?

59.) Modern kadın ticareti, küreselleşmenin bir sonucu mudur?

60.) Modern Kölelik ve İnsan Kaçakçılığını değerlendiriniz.

61.) Küresel hakları, tek tek açıklayınız.

62.) Küresel gruplar dünya ülkelerinde ne yapar?

63.) Küreselleşme ve Kültür Emperyalizm arasındaki ilişkiyi izah ediniz.

64.) Küreselleşme sürecinde sivil toplum örgütlerinin rolü nedir?

65.) Uluslar arası sivil toplum örgütlerinin sosyal aktiviteleri nelerdir?

66.) UNİCEF'in gâyesini açıklayınız.

67.) WHO nedir? Görev ve hedefleri ne nelerdir?

68.) UNESC'nun faaliyet alanlarını belirleyiniz.

69.) FAO nedir? Görev ve hedefleri nelerdir?

70.) BM Ekonomik ve Konsey'in işlevini anlatınız.

71.) BM Kalkınma Programının özellikleri nelerdir?

72.) İnsanî Gelişmişlik Endeksinin göstergelerini açıklayınız.

73.) İnsanî gelişmişlik raporuna göre, Türkiye'nin dünyadaki yerini tartışınız.

74.) AB'nin sosyal politikalarını açıklayınız.