Örnek Vize ve Final Sınav Soruları

 

Sosyal Siyaset I-II

KLASİK SORULAR

1.) Yaşlıların sosyo-ekonomik sorunları nelerdir ? Bunların çözümü ile ilgili neler önerebilirsiniz?

2.) 3294 sayılı Kanuna göre muhtaç özürlülerin sosyal güvenliği nasıl temin edilmektedir?

3.) Özürlülerin çalışma hayatına katılmalarını zorlaştıran faktörler nelerdir?

4.) Hastalıklara ve özürlüğe karşı koruyucu sosyal politikaları belirleyiniz.

5.) Sosyal Rehabilitasyon hizmetlerinden kimler yararlanabilir?

6.) Türkiye'de sosyal sigortalar sistemi dışında kalan özürlülerin sosyal güvenliğini temin eden hukukî düzenlemeleri açıklayınız!

7.) Meslek ifa edememe (Meslekte Kazanma Gücü Kaybı) ile İş Göremezlik (Çalışma Gücü Kaybı) kavramlarını mukayeseli olarak izah ediniz?

8.) Özürlülerin emek piyasasında istihdamını kolaylaştırıcı politikaları belirleyiniz!

9.) Dünya Sağlık Örgütü'nün, özürlüler tanımını açıklayınız ve değerlendiriniz!

10.) Sokak çocukları sorunu, sosyal siyaset açısından nasıl çözülebilir?

11.) Mesken sorunu, sosyal siyaset enstrümanları ile çözülebilir mi?

12.) İşsizlik sorununa nasıl bir çözüm getirirdiniz?

13.) Sosyal ahlâk sorunu ile sosyal çözülme arasında nasıl bir bağ vardır?

14.) Sosyal Adalet kavramını açıklayınız!

15.) Sosyal Gelişme nasıl sağlanır?

16.) Sosyal tekâmül ne demektir?

17.) Sosyal tekâmülü temin eden faktörler nelerdir?

18.) Dar mânâda Sosyal Siyaseti tanımlayınız!

19.) Geniş mânâda Sosyal Siyaseti izah ediniz!

20.) Sosyal Siyaset kavramının doğuşunu ve gelişmesini hazırlayan faktörleri açıklayınız!

21.) Batı Dünyası açısından Sosyal Siyasetin tarihî gelişimini kronolojik olarak anlatınız!

22.) Osmanlı Devletinde Sosyal Siyaset Uygulamalarının özellikleri nelerdir?

23.) İslâm'da Sosyal Siyaset uygulamalarının özellikleri nelerdir?

24.) Vakıf sisteminin sosyal faydalarını açıklayınız!

25.) Klâsik ve modern emek piyasasının özellikleri nelerdir?

26.) Meslekî eğitim ve istihdam arasındaki bağı açıklayınız!

27.) Emeğim zayıf ve kuvvetli yönlerini tarihi gelişim içinde izah ediniz!

28.) İşgücü maliyetlerinin istihdama etkilerini açıklayınız!

29.) Faal nüfusun özellikleri belirleyiniz!

30.) Ücretin tarifini yapınız!

31.) Ücret ve verimlilik arasındaki korelasyonu açıklayınız!

32.) Verimlilik nasıl artırılabilir?

33.) Nominal ücret ve reel ücret arasındaki farkı kısaca izah ediniz!

34.) 19. ve 20. yüzyılın sosyal siyaset anlayışındaki değişimi tartışınız!

35.) Sosyal Kapitalizm ve Vahşi Kapitalizmin özelliklerini, mukayeseli olarak belirleyiniz!

36.) Sosyal Piyasa Ekonomisinin özellikleri nelerdir?

37.) Sosyalizm ve Sosyal Demokrasi kavramlarını mukayeseli olarak, tarihî süreç içinde açıklayınız!

38.) Aşağıdaki kavramları mukayeseli olarak açıklayınız: Sosyal İslâm- Sosyal Kapitalizm-Sosyalizm.

39.) Katılımcı Demokrasi anlayışı çerçevesinde Yönetime Katılma modellerini tartışınız.

40.) Çalışma hayatının insanileştirilmesinden ne anlıyorsunuz?

41.) İşçi elinde varlık teşkiline yönelik modelleri belirleyiniz.

42.) Sosyal Siyasetin hedeflerini tek tek açıklayınız.

43.) Sosyal Siyasetin vasıtalarını belirleyiniz.

44.) Sosyal Hakların boyutunu, anayasal çerçevede değerlendiriniz.

45.) Kamu müdahalesinin gerekçeleri nelerdir?

46.) Sosyal Siyaset Teorilerinin mâhiyetini açıklayınız.

47.) Sosyal Devlet kavramını, gelişim safhalarını da dikkate alarak, açıklayınız.

48.) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin "Sosyal Devlet" yapısının özelliklerini açıklayınız.

49.) Sosyal Plânlama nedir?

50.) Sosyal Hukuk nedir?

51.) Kamusal sosyal yardımın fonksiyonlarını belirleyiniz.

52.) Açık işsizlik kavramını ve mâhiyetini açıklayınız.

53.) Âfet fonunu, sosyal yardım açısından değerlendiriniz.

54.) Aile içi şiddete karşı sosyal politikaların önemi anlatınız.

55.) Aile ödeneklerinin hedefi nedir?

56.) Nüfus politikası ile aile plânlaması arasındaki farkı anlatınız.

57.) Aile politikalarının özellikleri nelerdir?

58.) Koruyucu Sosyal Siyaset kapsamında akıl ve ruh sağlığının önemini açıklayınız.

59.) 2022 sayılı kanunun sosyal içeriğini anlatınız.

60.) Altrüizmin Türkçe karşılığı nedir ? Sosyal hayattaki önemi nedir?

61.) Sosyal politikalar açısından Anayasal Devlet ve Anayasalı Devleti kıyaslayınız.

62.) Ata Kalan Refah Modelinin özelliklerini sayınız.

63.) Sosyal Adalet açısından "Asgarî Ücret Tespit Komisyonu" hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

64.) Sosyal İhtiyaçların karşılanmasına yönelik politikaları tespit ediniz.

65.) Aktif İstihdam Politikalarının uygulanış biçimi hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

66.) Türkiye'de uygulanmakta olan özürlüler politikasını değerlendiriniz.

67.) Türkiye'de uygulanmakta olan sağlık politikasını değerlendiriniz.

68.) Türkiye'de uygulanmakta olan sosyal hizmetler politikalarını değerlendiriniz.

69.) Sosyal cinnetlerin önlenmesine yönelik ne gibi tedbirler alınabilir?

70.) Endüstri ilişkilerinde sosyal uyuşmazlık sebepleri nelerdir?

71.) Şehirleşme ile birlikte ortaya çıkan sosyal sorunlar nelerdir?

72.) Kent politikalarını, sosyal politika açısından değerlendiriniz.

73.) Türkiye İş Kurumunun istihdam politikaları ver mıdır?

74.) Sosyal Devletin geleceğini tartışınız.

75.) Muavenet-Himmet-Nusret-Teavün-Sosyal Yardım-Tesanüt kavramlarını mukayeseli olarak açıklayınız.

76.) Mesleğe yöneltme programlarını açıklayınız.

77.) “Doğru yolda eğri yürüyenler, eğri yolda doğru yürümeye çalışanlardan daha geriye düşebilir” (Ahmet Selim; Nâzım Dosyası; Zaman Kitap; 2002; İstanbul; s. 281). Yukarıdaki cümleden yola çıkarak, sosyal yapı ve sosyal sistem arasındaki münasebeti, bir toplumun sosyal gelişme potansiyeli açısından (örnek vererek) tahlil ediniz (19.04.2003 tarihinde Sosyal Siyaset II vize sınavında sorulan 35 puanlık soru).