Örnek Vize ve Final Sınav Soruları

 

 

Sosyal Güvenlik I-II

1.) Sosyal Güvenlik sistemlerini anlatınız.

2.) Sosyal risklerin tanımını yapınız.

3.) Sosyal Güvenlik yöntemlerini belirleyiniz.

4.) Sosyal Güvenlik sistemi içinde kamusal sosyal yardımı değerlendiriniz.

5.) Sosyal Güvenlik sistemi içinde Devletçe Bakılma yöntemini değerlendiriniz.

6.) İşsizlik sigortasının özellikleri nelerdir?

7.) Bakım Sigortasının özellikleri nelerdir?

8.) İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortasının hususiyetlerini açıklayınız.

9.) Emeklilik sigortasının işlevini anlatınız.

10.) Sosyal risk türlerini açıklayınız.

11.) Malullük Sigortasının özellikleri nelerdir?

12.) Meslek hastalıklarına karşı politikaları belirleyiniz.

13.) İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin önemini anlatınız.

14.) İş güvenliği ve iş güvencesi arasındaki farkı izah ediniz.

15.) Meslekî rehabilitasyon programlarının önemini anlatınız.

16.) Muhtaçlık kriterini tanımlayınız.

17.) Muhtaçlık kriterlerini belirleyiniz.

18.) Türkiye'de "muhtaç asker ailelerine yardım" düzenlemelerini açıklayınız.

19.) Türkiye'de özürlülerin sosyal güvenliği ile ilgili kanunî düzenlemeleri belirleyiniz.

20.) Çalışanların sosyal güvenliği nasıl sağlanır?

21.) Türk sosyal güvenlik sistemini, tarihî gelişim süreci içinde değerlendiriniz.

22.) Sosyal Sigortalar Sisteminin özellikleri nelerdir?

23.) Primli sistemin özellikleri nelerdir?

24.) Bismark modelinin olumlu olumsuz yönleri nelerdir?

25.) Beveridge Modelinin hususiyetleri nelerdir?

26.) Özel Sigorta ve Sosyal Sigorta uygulamalarını, mukayeseli olarak değerlendiriniz.

27.) Sigorta türlerini ve mâhiyetini açıklayınız.

28.) Sigortalılık süresinin fonksiyonunu açıklayınız.

29.) Sosyal Güvenliğin Asgari Normlarını açıklayınız.

30.) Sosyal Güvenlik Destek Primi nedir?

31.) Sosyal Güvenlik Finansman Kaynaklarının önemini anlatınız.

32.) Sosyal Güvenlik Finansman Yöntemlerinin özelliklerini anlatınız.

33.) Sosyal Güvenlik Harcamalarının gerekliliği üzerine tartışınız.

34.) Sosyal Güvenlik Kurumlarının verimliliği üzerinde tartışınız.

35.) Yatay örgütlü sosyal güvenlik sisteminin özelliklerini açıklayınız.

36.) Zorunlu Tasarruf uygulamasının akıbetinin sebepleri nelerdir?

37.) Sosyal Bütçe hangi kalemler yer almaktadır veya yer almalıdır.

38.) Sosyal harcamalar oranının artmasının sebepleri nelerdir?

39.) Sosyal harcamalarının artmasını, finansman kaynakları açısından tartışınız.

40.) Sigorta primlerinin değişkenliği neye bağlıdır?

41.) Türkiye'de memurların sosyal güvenliği, hangi model ile sağlanmaktadır?

42.) Türkiye'de çiftçilerin sosyal güvenliği nasıl sağlanır?

43.) Emeklilik yaşının aşağıya veya yukarıya doğru çekilmesinin sebepleri nelerdir?

44.) Türkiye'de serbest meslek erbabın sosyal güvenliği, hangi model ile sağlanmaktadır?

45.) Kaç çeşit emeklilik aylığı vardır?

46.) Dağıtım yönteminin özelliklerini belirleyiniz.

47.) Kapitalizasyon modelinin özelliklerini belirleyiniz.

48.) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevleri nelerdir?

49.) İşsizlik yardımı ile işsizlik ödeneği arasındaki fark nedir?

50.) Bağ-Kur'dan kimler, nasıl yararlanabilir?

51.) Analık riskine karşı sosyal sigortalar sistemi içinde hangi güvenceler mevcuttur?

52.) Analık yardımlarının kapsamını ve mâhiyetini belirleyiniz.

53.) Hastalık sigortasından kim, nasıl yararlanabilir?

54.) Ailenin sosyal güvenliği nasıl temin edilir?

55.) Osmanlı Sosyal Güvenlik Sisteminin temel esasları nelerdir?

56.) İslâm Sosyal Güvenlik Sisteminin temel özellikleri nelerdir?

57.) Zekat müessesenin sosyal hayatımızdaki yeri ve önemi nedir?

58.) Osmanlı Sosyal Güvenlik sisteminin bir parçası olan Atiyye-i Seniyye uygulamasını değerlendiriniz.

59.) Osmanlı vakıf sisteminin sosyal güvenlik boyutunu tartışınız.

60.) Avârız vakıflarının sosyal güvenlik yönünü değerlendiriniz.

61.) Türk sosyal güvenlik sisteminin sorunlarının artmasındaki sebepler nelerdir?

62.) Amele Birliği nedir?

63.) Vazife Malullüğünü, kaç kısma ayırabilirsiniz?

64.) "Muhtacin Maaşatı Hakkında Nizmnâme" nin özellikleri nelerdir?

65.) Ceybi-Hümayun, Sadak-i Seniyye ve Hazine-i Hassa uygulamalarını bugünün kamusal sosyal yardım uygulaması ile karşılaştırınız.

66.) Madalya aylıklarının önemini anlatınız.

67.) Vatanî Hizmet aylıklarının ehemmiyetini anlatınız.

68.) Sosyal Tazminat ve Sosyal Teşvik uygulamalarını birlikte değerlendiriniz.

69.) Öğrenim Kredilerinin mâhiyeti nedir?

70.) Ölüm aylıklarından kimler, nasıl istifade edebilir?

71.) Sigorta Prime Esas Kazançları belirleyiniz.

72.) Sigorta Primine Esas Olmayan Kazançları belirleyiniz.

73.) Sosyal Güvenlik Hukuku, neyi düzenler?

74.) Teavün Sandıklarının işleyişini izah ediniz?

75.) Aktif sigortalı ne demek?

76.) Aktif-pasif sigortalı oranının değişmesi neyi ifade etmektedir?