Örnek Vize ve Final Sınav Soruları

 

 

Mesleğe Yöneltme ve Mesleki Eğitim

1.) “142 sayılı İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Meslekî Eğitim ve Yönlendirmenin Yeri Hakkında ILO Sözleşmesi”nin içeriğini ve önemini anlatınız.

2.) Türkiye’de yetişkinlerin hizmet içi eğitim ile ilgili uygulamalar, kemiyet ve keyfiyet açısından sizce yeterli midir?

3.) Meslekî eğitimde standardın oluşturulması niçin önemlidir?

4.) Meslekî ve teknik eğitimle sanayi arasındaki ilişkilerinin artırılabilmesi için 3308 sayılı kanunda hangi değişikliklerin yapılması gerekmektedir?

5.) Türkiye’de meslekî eğitim ve öğretim sistemi nasıl güçlendirilebilir?

6.) Eğitimin unsurlarını ve gâyelerini belirleyiniz?

7.) Meslekî eğitimi tanımlayınız.

8.) Mesleğe Yöneltme (Meslekî Rehberlik) nedir?

9.) Osmanlı döneminde meslekî eğitimin temel esaslarını açıklayınız.

10.) Ahilik teşkilatının meslekî eğitim anlayışının temellerini izah ediniz.

11.) Avrupa Birliği’nin meslekî eğitim politikalarının temel esaslarını ve ilkelerini belirleyiniz.

12.) Avrupa Meslekî Eğitim Geliştirme Merkezi (CEDEFOP) hangi alanlarda faaliyet göstermektedir? Hedefleri nelerdir?

13.) Avrupa Meslekî Eğitim Vakfı’nın özelliklerini ve hedeflerini açıklayınız.

14.) 3308 sayılı Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kanunun özelliklerini belirleyiniz.

15.) 1996 sayılı işgücü yetiştirme ve geliştirme yönetmeliğinin özellikleri nelerdir?

16.) Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezleri Yönetmeliğinin gâyesi nedir?

17.) İşletmelerde çalışan personel için açılan geliştirme ve uyum kursları yönetmeliğinin içeriği kısaca açıklayınız.

18.) Aday çırak, çırak ve işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin sigorta işlemleri hakkında yönetmeliğin temel hedeflerini belirleyiniz.

19.) Temel şahsiyet tiplerine hangi meslekî alanlar uygun düşmektedir?

20.) Fıtrat, kabiliyet ve meslek arasındaki bağı kurunuz?

21.) İnsanların fıtrî-şahsî özellikleri ile meslekler arasındaki bağının önemini belirleyiniz.

22.) Meslek seçiminde hangi faktörler rol oynamaktadır?

23.) Kişilik, fıtrat ve meslek seçimi açısından meslek rehberlik hizmetlerine düşen görevleri belirleyiniz.

24.) Uygun bir meslek seçiminin müspet tesirlerini sıralayınız.

25.) Yanlış bir meslek seçiminin olumsuz yönlerini belirleyiniz.

26.) Bazı mesleklerin ehil olmayan kişilerce ifa edilmesinin sosyo-ekonomik sakıncalarını ve zararlarını açıklayınız.

27.) Türkiye İş Kurumunun iş arayanlara yönelik hizmetlerini belirleyiniz.

28.) Türkiye İş Kurumunun işgücü eğitimi programları çerçevesinde hangi kurslar verilmektedir?

29.) Meslek değiştirme ve meslek geliştirme kurslarının özellikleri nelerdir?

30.) Türkiye’de özürlülere hangi meslekî eğitim imkânları sunulmaktadır?

31.) Meslek standartları, sınav ve belgelendirme sisteminin özelliklerini değerlendiriniz.

32.) Ulusal meslek standartlarının önemini belirleyiniz.

33.) Okul-sanayi işbirliği dahilinde yapılan eğitim çalışmalarını değerlendiriniz.

34.) Türkiye’deki çıraklık eğitiminin yapısını değerlendiriniz.

35.) Aşağıdaki kavramları tanımlayınız: a) Çırak; b) Lonca; c) Ahilik; d) Esnaf; e) Kalfa; f) Usta; g) Ustalık öğreticilik eğitimi; h) Kalfalık eğitimi.

36.) Meslekî eğitim sistemlerini mukayeseli olarak değerlendiriniz.

37.) Bürokratik meslekî eğitim modelinin özellikleri nelerdir?

38.) Piyasa meslekî eğitim modelinin özelliklerini sıralayınız.

39.) Dual meslekî eğitim modelinin hususiyetlerini açıklayınız.

40.) Karma meslekî eğitim modelinin yapısını ve özelliklerini belirleyiniz.

41.) Meslek nedir?

42.) Meslekî hareketlerin gâyesi nedir?

43.) Aşağıdaki kavramları tanımlayınız: a) Meslekî rehabilitasyon; b) Meslekî kariyer; c) Meslekî riskler; d) Meslekî ve Teknik Eğitim.

44.) Mesleğe yöneltme kapsamına hangi gruplar girmektedir?

45.) Genel eğitim içindeki meslekî eğitimin yerini sosyo-ekonomik gelişme açısından değerlendiriniz.

46.) Sanayide iş başında eğitimin önemi belirleyiniz.

47.) Meslekî eğitimle ilgilenen kurumları belirleyiniz