Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

   

 

 

Makaleler ;

Ali Seyyar’ın Makaleleri >>

 

Konulara İlişkin Yayınlanmış Makaleler

   
Sosyal Tarih
  • Akurgal, Ekrem; Anadolu Kültür Tarihi; Tübitak Yay.; Ank.; 1998.
• Akyüz, Yahya; Türk Eğitim Tarihi; İstanbul Kültür Üniversitesi Yay. No. 1; İst.; 1997
• Armağan, Mustafa; Abdülhamid’in Halkçılığı; Zaman Gazetesi; 12.02.2002.
• Altınöz; İsmail; “Uluslararası Antep Halep Vakıfları Sempozyumu’nun Tarihî Önemi; (Açılış Konuşması); 21.12.2009; Gaziantep.
• Bizbirlik; Alpay; “OSMANLI TOPLUMUNDA VAKIFLARIN SOSYA-EKONOMİK BOYUTLARI VE BUNA DAİR ÖRNEKLER”; Osmanlı Ansiklopedisi Cilt 5;Yeni Türkiye Yay; 1999/2000.
• Batman, Orhan ve Akyüz, Meral; BUTİK OTEL İŞLETMECİLİĞİNDE SULTANAHMET UYGULAMALARI TARAKLIYA MODEL OLABİLİR Mİ?
• Çorbacıoğlu, Mesude; 1899 Yılında Türk Okullarında Yapılan Islahat; Tarih Mecmuası; Sayı: 5 Mayıs 1977.
• Eyice, Semavi; "İstanbul Halkının ve Padişahlarının Ünlü Mesiresi: Kâğıthane"; İstanbul Armağanı-Gündelik Hayatın Renkleri Nr. 3; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yay.; İst.; 1997.
• EMRENCE,Cem.1999. “Alınan Koruyucu Önlemler ve İstanbul’da Kolera Salgını (1893-1894)”, Tarih ve Toplum, Ağustos 199, sayı:188, ss:46-51.
• GÖÇMEN, Muammer.1995. “Osmanlıda Çevre Hassasiyeti II. Abdülhamid Döneminde”, Tarih ve Medeniyet, Haziran 1995, sayı:16.
• İnbaşı, Mehmet;OSMANLILAR’DA BİLİM VE KÜLTÜR Tarih ve Medeniyet Dergisi, Ocak1999, Sayı:58
• KARADENİZ, Hasan Basri. 1995. “Osmanlıda Çevre Hassasiyeti II. Selim Döneminde” Tarih ve Medeniyet, Haziran 1995, sayı:16.
• Kal’a, Ahmet; Osmanlı’da İşçi Sömürüsü Yok; Tarih ve Medeniyet Dergisi; Sayı 5; İstanbul; Temmuz 1994.
• Kırlı, Cengiz; "Kahvehaneler ve Hafiyeler: 19. Yüzyıl Ortalarında Osmanlı'da Sosyal Kontrol"; Toplum ve Bilim; Nr. 23; 1999/2000.
• Koçu, Reşad Ekrem; Dünden Bugüne Dilenciler; Hayat-Tarih Mecmuası; Sayı 3; Nisan 1970.
• Koçu, Reşad Ekrem; Dünden Bugüne Dilenciler; Hayat-Tarih Mecmuası; Sayı 3; Nisan 1970
• Koz, M. Sabri; "Ortaoyunları Kitapçığı..."; İstanbul Armağanı-Gündelik Hayatın Renkleri Nr. 3; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yay.; İst.; 1997.
• Köker, Mustafa; “İrlanda’dan Osmanlı’ya Şükran”; Tarih ve Medeniyet; Sayı: 16; Haziran; 1995.
• Küçükkalay, Mesut ve Topuz, Hüseyin; İSTANBUL NASIL BESLENİRDİ ?, Tarih ve Medeniyet Dergisi, Ocak 1999, Sayı:58.
• Kumbasar, H. Murat; “Bayburt Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti İle İlgili Tarihî Belgenin Tahlilî”; I. Ulusal Dilencilik Sempozyumu; 18–19 Ekim 2008 – İstanbul.
• KÜÇÜKDAĞ, Yusuf; CUMHURİYET’TEN ÖNCE DEZAVANTAJLI GRUPLARLA İLGİLİ UYGULAMALARA DAİR BAZI TESPİTLER, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi; Sempozyum Sunumu.
• MİROĞLU, İsmet; OSMANLI YÖNETİMİNDE İNSANA VE HUKUKA SAYGI Tarih ve Medeniyet Dergisi, Ocak 1999, Sayı:58
• Nutku, Özdemir; "Eski Şenlikler"; İstanbul Armağanı-Gündelik Hayatın Renkleri Nr. 3; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yay.; İst.; 1997.
• Önay, Aliye; Türkiye'de İlk İtfaiye Teşkilatı; Hayat-Tarih Mecmuası; Sayı 5; Mayı 1977.
• Özbek, Nadir; "Osmanlı İmparatorluğunda Sosyal Yardım Uygulamaları: 1839-1918"; Toplum ve Bilim; Nr. 23; 1999/2000.
• Özbek, Nadir; II. Abdülhamid ve Kimsesiz Çocuklar: Darülhayr-ı Ali; Tarih ve Toplum; Sayı 182; Şubat 1999.
• Öztuna, Yılmaz; Osmanlı Türk Toplumunda Köleler ve Cariyeler; Hayat-Tarih Mecmuası; Sayı 4; Nisan 1977; ss. 9-14
• Özdemir, Hüseyin; “Kapkaç Terörüne Osmanlı’nın Aldığı Önlemler”; Zaman Gazetesi; 28 Kasım 2001.
• Öztürk, Nazif; Sosyal Siyaset Açısından Osmanlı Dönemi Vakıfları; Osmanlı Ansiklopedisi; Cilt: 5; Yeni Türkiye Yay.; 1999; 2000.
• Seyyar, Ali; Kanunî Düzenlemeler ve Sosyal Gelişmişlik Açısından Almanya’da Sosyal Siyaset (Kronolojik Sıralamaya Göre - İlk yayını bu sitededir)
• Seyyar, Ali; "21. Yüzyılın Sosyal Sorunlarının Çözümünde Yerel STK'ların Yeni Rolleri: Gaziantep'teki Vakıfların Ssoyal Politika Potansiyeli" Uluslararası Antep-Halep Vakıfları Sempozyumu; 21-24 Aralık 2009; Türkiye (Gaziantep)-Suriye (Halep).
• Şen, Murat; Osmanlı Hukukunun Yapısı; Yeni Türkiye Yayınları Osmanlı Sayısı, C:6 (Teşkilat), Ankara 1999, sayfa: 327-339; // Yeni Türkiye, Yıl: 6, Ocak-Şubat 2000, Sayı: 31, 701 Osmanlı Özel Sayısı, sayfa: 686-698.
• Reyhan, Cenk; "Taşranın Osmanlı-Türk Siyasal Hayatına Etkisi: Bir Açıklama Modeli"; Toplum ve Bilim; Nr. 23; 1999/2000.
• Saffet, Sancaklı; “HZ. PEYGAMBER’İN ÇOCUKLARA VERDİĞİ DEĞER BAĞLAMINDA SOKAK ÇOCUKLARI SORUNUNA GENEL BİR BAKIŞ”; SÜİF Dergisi; Sayı: 21; Konya; 2006
• Stephen HUMPHREYS; Stephan; Kültürel Bir Elit: İslâm Toplumunda Ulemanın Rolü ve Konumu; Sakarya Üniversitesi; İlahiyat Fakültesi Dergisi; Nr. 3; 2001.
• Şahiner, Necmeddin; Tarih ve Düşünce; Sayı 2001/01; Ocak 2001; ss. 57-59.
• Tayşi, Serhan; TÂRİH ŞUURU ve ÇEVRE, İnsanlığa Hizmet Vakfı yay.; No. 3; Sempozyum Tebliğleri; İstanbul; 1992.
• Türker, Orhan; Osmanlı Yönetimi’nin Son Yıllarında Selânik’te Sanayi ve Ticaret; Tarih ve Toplum; Sayı: 188; Ağustos 1999.
• Ünver, Süheyl;Sadaka Taşları, Hayat Tarih, Sayı: 11; Yıl: 1967.
• Yıldırım, Osman Nuri; Akseki ve Aksekilik; Toplumsal Tarih; Mayıs 2001.
• Yıldırım, Onur; Osmanlı Esnafında Uyum ve Dönüşüm: 1650-1826; Toplum ve Bilim 83; Kış 1999/2000.
• Quataert, Donald; “Zonguldak Maden İşçilerinin Hayatı, 1870-1920: Başlangıç Niteliğinde Bazı Gözlemler”; Toplum Ve Bilim; 1999-2000.
Google
 

İnternetten Online Sipariş Vermek İçin Tıklayın