Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

   

 

Kitaplar ;

 

  

İnternetten Satın Almak İçin

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ TERİMLERİ
Ali Seyyar

 

Türkiye’nin En Kapsamlı Sosyal Bilimler Sözlüğü

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ TERİMLERİ

 

ÖNSÖZ’den

Kelimelerin kavramsal anlatımı olarak terimler, genelde bir bilim veya meslek dalına ait bir konuya açıklık getirmek maksadıyla kullanılmaktadır. Sosyal terimler ise, tarihî bir süreç içinde gerek toplumsal, gerekse bireysel hayatımızla ilgili olarak hemen bütün konuları aydınlatmak için önemli bir izah ve değerlendirme vasıtasıdır. Terminolojik olarak karmaşık kavramlar içerse de sosyal terimler, bir anlamda sosyal bilgiler demektir. İnsan ne kadar çok sosyal nitelikli terimleri ve içerdiği manaları bilir ve anlarsa, sosyal bilimlere ait meseleleri de o kadar kolay çözebilecektir.

Aslında insan ve toplumla ilgili terimler, sosyal bilimlerin ortak malıdır. Sosyal olgulara ve hadiselere, farklı bir pencereden ve hatta ayrı bir dünya görüşünden baktığımızdan dolayı birçok sosyal içerikli kavrama yüklediğimiz mânâ da çoğu zaman farklı olabilmektedir. Bu yönüyle kendi içinde dinamik ve esnek bir yapı sergileyen bütün sosyal terimler, şahsî, toplumsal, kültürel, tarihî, millî ve mânevî bir misyon ve muhteva taşımaktadır. Bu da aslında bir toplumun sosyo-kültürel zenginliğini ve toplumsal gelişmişliğini gösteren bir olgudur.

Diğer taraftan gerek sosyal bilimleri, gerekse bu bilimlere ait sosyal kavramları belirli sınırlar içinde tutmak, sanıldığı kadar kolay değildir. Sorun, sosyal bilimlere hangi bilim dallarının girdiği ile başlamaktadır. Bazı bilim dalları, örneğin (sosyal) psikoloji, birey odaklı olduğu düşünüldüğü için, sosyal (toplumsal) bilimlerin dışında tutulmaktadır. Biz bu çalışmamızda sosyal bilimleri, hem toplum, hem de insan bilimleri şeklinde algıladığımız için, bireysel ve toplumsal nitelikli bütün kavramları multidisipliner çerçevede bir araya getirmeye gayret gösterdik. Sosyal bilimlere ait olmadığı düşünülen farklı türde bir bilim dalının dahî sosyal (insanî, toplumsal, davranışsal) bir yönü olduğunu düşünürsek, her bilim dalından sosyal bilimlerin ilgisini çekebilecek kavramlar bulmak mümkündür.

Bunun yanında yakın geçmişimizde teknolojik, hukukî, siyasî ve sosyo-kültürel alanlardaki geişmeler, sosyal bilimlerin kapsam ve konularına daha önceki dönemlere göre çok daha farklı boyutlar kazandırmıştır. Bundan dolayı sosyal bilimlerde çalışma sahaları ve araştırma alanları olarak yeni disiplinler ortaya çıkmıştır. Bunun doğal bir sonucu olarak sosyal bilimleri bugün geniş anlamda ele almak ve değerlendirmek gerekir. Nitekim modern sosyal bilimler, sadece sosyal sistemlerin ve kurumların sosyal ağlarını veya sosyal grupların ve toplumların iletişim yapısını ve işlevliklerini değil, insanlar arası sosyal ilişkilerin etkileşim ve davranış boyutunu ve fertlerin sosyo-ekonomik sorunlarını da ele almakta ve çözüm odaklı sosyal politikalar üretmektedir. Bütüncül bir sosyal düşünce boyutunu yakalayabilmek ve toplumsal sorunlara akıllı çözüm stratejileri geliştirebilmek, aslında toplumların yanında insanların davranışlarını ve bu davranışları oluşturan etkenleri (değerler, inançlar, istekler, ihtiyaçlar, alışkanlıklar, eğitim, din, aile vs.) de bilmek ve değerlendirmek gereklidir. Bunun için de sosyal bilimler kapsamına giren veya sosyal bir yönü olan bütün bilim dallarının kavramlarını bilmekte fayda vardır.

Sosyal bilimler içinde yer alan bilim dalları, bazen değişik araştırma yöntemleri kullansalar ve farklı maksatlar gütseler dahî, hemen hepsi aynı sosyal alanlara ve konulara ağırlık vermektedir. Dolayısıyla, bilimler arası bir diyalogun oluşması ve geliştirilmesi bundan ötürü de kaçınılmazdır. Sosyal kavram ve terimlerin birçoğu çok boyutlu olmaları hasebiyle kavramlara dönük sosyal araştırmalar da bilimsel olarak ancak interdisipliner bir alanda açıklanabilir. Eğer sosyal bilimlerde bütünlüğü yakalamak ve sosyal sorunlara kalıcı ve etkili çözümler üretmek istiyorsak sosyolojiyi sosyal psikolojiden, sosyal hizmetleri sosyal politikadan, sosyal antropolojiyi sosyolojiden ve sosyolojiyi de sosyal politikadan ayrı tutamayız. Sosyal bilimlere yönelik araştırmalar ampirik realite ile çözüm odaklı sosyal politikalar arasında bir ilişki kurulabilirse bir anlam ifade eder. Böyle bir ilişkinin kurulamaması halinde sosyal süreçlerin, değişmelerin ve müdahale biçimlerinin gerekliliği ve biçimi hakkında da açıklayıcı bir bilgeye kavuşmak da mümkün değildir.

Şunu da ifade etmeliyiz ki, sosyal içerikli terimlerin mânâları, her zaman mutlak olmadığı gibi, bazen tanımlamalarını yapabilmek de o kadar kolay olmamaktadır. Özellikle kapsamı aşırı geniş ve çok boyutlu kavramların tanımlamalarını birkaç cümle içinde yapabilmek daha da güçtür. Kelimelerin ve kavramların gerçek anlamlarını idrak edebilmek için, bunların semantik değişimleri, etimolojik anlamları, tarihî gelişim süreci içindeki gelişim safhaları, bugün vardıkları sonuçları, kavramın kendi bütünlüğü ve kavramlar arasındaki münasebetlerin bütünlüğünü de bilmek gerekir. Pratik düşünce ufkumuzu geliştirebilmemiz de, aslında buna bağlıdır.

İnsan, Toplum ve Davranış Bilimlerine ait şimdiye kadar Türkiye’de yazılmamış en kapsamlı Sosyal Bilimler Terimleri Ansiklopedisi’nde 7.700 üzerinde kavram ve terim yer almaktadır. Sosyal nitelikli değişik bilim dallarına ait özel ve ortak kavram ve terimler, multi-disipliner bir anlayışla hem tanımlanmışlar, hem de geniş bir yelpazede açıklanmışlardır. Her bir terim, İngilizce, Almanca ve imkân dâhilinde Osmanlıca karşılıklarıyla tanıtılmıştır. Son kısımda yer alan İngilizce-Türkçe ve Almanca-Türkçe Dizin, Ansiklopediden istifade imkânlarını artırmaktadır. Ansiklopedik Sosyal Bilimler Terimleri Sözlüğü, sosyal alana ilgi duyan herkes için faydalı bir başvuru kitabı olması dileği ile.

 

Prof. Dr. Ali Seyyar

Mayıs-2007

 

İnsan ve Toplum Bilimleri Terimleri

(Ansiklopedik Sosyal Bilimler Sözlüğü)

Ali Seyyar

 

Değişim Yayınları; İstanbul, 2007, 1. baskı, 19,5 x 24 cm., 1317 sayfa, 7.700 Kavram, Türkçe-İngilizce-Almanca, Ciltli.
ISBN No: 9789756267851

 

Kitapta Yer Alan Önemli Konu Başlıkları

 • Folklor (Halk Bilimi), Sosyal Ahlak
 • Sosyal Antropoloji, Sosyal Ekonomi
 • Sosyal Felsefe
 • Sosyal Filoloji
 • Sosyal Gerontoloji
 • Sosyal Güvenlik
 • Sosyal Hizmetler
 • Sosyal Hukuk
 • Sosyal Pedagoji
 • Sosyal Politika
 • Sosyal Psikoloji
 • Sosyal Tarih
 • Sosyoloji
 • Sosyal İlahiyat

Satış Fiyatı: 60.00 YTL

İndirimli Fiyat: 55.00 YTL (Kargo Ücreti Dâhil)

YAZAR TARAFINDAN İMZALI KİTAP İÇİN SİPARİŞ

aliseyyar@sosyalsiyaset.net