Öğrencilerim İçin Sınav Soruları ve Duyurular
aliseyyar@sosyalsiyaset.net

   

 

Kitaplar ;

 

  

İnternetten Satın Almak İçin

Değişen Dünyada ve Türkiye'de Sosyal Politikalar
Ali Seyyar

 

Değişen Dünyada ve Türkiye'de Sosyal Politikalar

ÖNSÖZ

Küreselleşme ile birlikte teknolojik alanlarda kendilerini sürekli olarak yenileyebilen gelişmiş devletler, bir taraftan dünyadaki rekabet üstünlüklerini iktisadî ve ticarî anlamda korumaya yönelik avantajlarını kullanırken, diğer taraftan da iç barışa yönelik yeni sosyal düzenlemelere gitmektedirler. Gelişmekte olan ve özellikle az gelişmiş ülkelerde ise sosyal politika potansiyelinin uygulanabilirliği sınırlı olduğu için, bu gibi ülkelerin sosyo-ekonomik sorunları küreselleşme sürecinde daha da karmaşıklaşmaktadır.

Gelişmiş ülkeler, aktif istihdam politikalarıyla işsizliği azaltma ve değişik sosyal yardım ve destek programlarıyla sosyal adaleti korumaya yönelik aktif sosyal politikalar uygularlarken, gelişmekte olan ve özellikle az gelişmiş ülkeler de daha çok yoksullukla mücadele etmektedirler. Yoksulluğun bir sonucu olarak sosyal dışlanmaya ve ayrımcılığa maruz kalan dezavantajlı sosyal grupların toplum hayatına tam olarak kazandırılmaları sorunu ise, daha çok gelişmekte olan ve özellikle azgelişmiş ülkeleri yakından ilgilendirmektedir.

Küreselleşme ile birlikte değişen dünya şartlarının karşısında Türkiye’nin alacağı rol ve tutum önem kazanmaktadır. Eğer Türkiye, dünyada etkin bir rol üstlenmek ve uluslar arası arenada insanî gelişmişlik seviyesini ileri boyutlara taşımak istiyorsa, dışa açılım sağlayan tedbirlerin yanında katılımcı demokrasi çerçevesinde kendi değerlerini ve potansiyellerini sosyal ve ekonomik politikalarla sentezleşmiş bütüncül sosyal koruma ve teşvik modelleri geliştirmek mecburiyetindedir.

Türkiye’de sosyal politika alanlarına yönelik bilimsel çalışmalar ve okuma metinlerinin sayısı hâlen yetersizdir. Son zamanlarda ders kitaplarının dışında az da olsa sosyal politika ile ilgili akademik çalışmalar ve araştırmalar yayınlanmaktadır. Ancak bu çalışmaların birçoğu, Türkiye’nin adı bile geçmediği küresel sosyal konu ve sorunlara yöneliktir. Bunlardan bir kısmı yabancı bilim adamları tarafından kaleme alınmış ve Türkçe’ye tercüme edilmiş makalelerden oluşan kitaplardır. Elinizdeki bu kitap ise, bu eksikliği giderme amacını gütmektedir. Bu kitap, dünyadaki sosyal gelişmelerden de yola çıkarak, Türkiye odaklı aktif ve bütüncül bir sosyal politika anlayışının ve uygulamasının oluşturulması için, çoğu tarafımızdan kaleme alınmış makaleler ve yazılardan meydana getirilmiştir. Kitapta dört ana bölüm içinde sosyal politikalar bağlamında birbirini tamamlayan toplam 17 makale ve yazı yer almaktadır.

İÇİNDEKİLER

Çalışma Hayatına Yönelik Sosyal Politikalar bölümünde “İş Hayatında Temarüze (Yalandan Hastalığa) Karşı Önlemler”, “Çalışma Hayatında Cinsel Taciz Sorunları ve Çözüm Yolları”, “İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminde İşyeri Hekimliği ve Hemşireliği” ve “İşyerinde Örgütsel Performans Açısından Öğle Uykusu“ konuları işlenmiştir.

Kadın ve Aile Hayatına Yönelik Sosyal Politikalar bölümünde “Analık Hakkının Fıtrî ve Sosyal Temelleri”, “Almanya’da Aile Fertlerinin Sosyal Güvenliği”, “Aile İçinde Şiddete Karşı Sosyal Politikalar”, “Hayat Kadınlarının Psiko-Sosyal Rehabilitasyonu” ve “Feminist Kadın Politikalarına Alternatif Olarak “Gender Mainstreaming“ konularına ağırlık verilmiştir.

Türkiye’nin Sosyal Sorunlarına Yönelik Sosyal Politikalar bölümünde sokak çocuklarının ve yaşlıların sosyal sorunlarına yer verilmiş ve değişik çözüm önerileri getirilmiştir. Ayrıca yaşlılığa bağlı bakıma muhtaçlık sorunu, Dünya ve Türkiye boyutuyla incelenmiş ve millî bakım güvence sistemleri tanıtılmıştır. “Türkiye’de Yerel Sosyal Politika Uygulamalarındaki Sorunlar” isimli makalede ise mahallî düzeyde yaşanan bazı olumsuz olaylardan yola çıkılarak sosyal politika uygulamalarındaki aksaklıklar eleştirel bir şekilde değerlendirilmiştir.

Türkiye’de Yoksulluğa Karşı Sosyal Politikalar başlığını taşıyan son bölümde ise üç makale ve bir de söyleşi yer almaktadır. Bu bölümde sırasıyla “Türkiye’de Yoksullukla Mücadelede Sosyal Politikaların Önemi”, “Türkiye’de Yoksullukla Mücadelede STK’lerin Önemi (Deniz Feneri Derneği Örneği)” ve “Yerel Sosyal Politikalarla Yoksullukla Mücadele (Kahramanmaraş Örneği)” konuları etraflıca irdelenmiştir. Söyleşimiz ise ağırlıklı olarak “Türkiye’de Yoksulluğun Çözümüne Dönük Bir Muhasebe” niteliği taşımaktadır.

Doç. Dr. Ali Seyyar