Sosyal Hizmetlerin Etkinliği Manevi Unsurlarla Arttırılır

 

17 Mayıs 2015

Sakarya Üniversitesi; Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü tarafından organize edilen kongreye 36 üniversiteden Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim üye ve elemanları ile Türk-İş ve bağlı sendikaları yönetici ve üyeleri katılmıştır.

16 Mayıs 2015 tarihinde Kocaeli-Kartepe’de başlayan Kongrenin açılışını kongre koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Çağlar Özdemir yaptıktan sonra SAÜ Senatosu tarafından fahri doktora ile taltif edilen Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da kongrenin hazırlanmasında emeği geçenlere bir teşekkürde bulunmuştur.

Değişik ana başlıklar altında toplam 9 oturumun yapıldığı kongreye 68 öğretim elemanı tarafından toplam 39 bildiri sunulmuştur. Çalışma hayatının kalitesi ana temasına uygun bir bilimsel çalışma ile katkıda bulunan Prof. Dr. Ali Seyyar ve doktora öğrencisi Cemile Evkaya, Prof. Dr. Yusuf Alper’in yürüttüğü bir oturumda “Batıda ‘İşyeri Maneviyatı’ Üzerine Yapılan Bilimsel Çalışmaların Türk Bilim Camiasına Etkileri” ile ilgili bir sunumda bulunmuşlardır. Ali Seyyar, Batı’da ve Türkiye’de işyerinde maneviyat ile ilgili çalışmaların mukayesesi yaptıktan sonra şu dikkat çekici açıklamalarda bulunmuştur:

“Batı’da işyeri maneviyatının “iş tatminine, örgütsel sadakate, motivasyona, bireysel-örgütsel verimliliğe etkisi” üzerine teorik ve uygulamalı birçok araştırma yapılmıştır. İş etiği, sosyal sorumluluk, sosyal barış, sosyal fayda ve sosyal sermaye gibi hem işletmeler, hem de toplum açısından önem kazanan konularına pozitif etkilerini ispatlayan çok sayıda bilimsel çalışma yapıldığı da gözlenmiştir. Batı’da özellikle eğitim ve sağlık gibi manevî getirisi fazla olan sektörlerde işyeri maneviyatının pozitif etkileri uygulamalı araştırmalarla tespit edilmiştir. Diğer endüstrilerde de kavramın uygulamalı pozitif etkilerini ortaya koyan bilimsel çalışmaları da mevcuttur. Dikkat çekici olan şudur ki; Endonezya, İsrail, Malezya, Singapur, Hindistan, Pakistan gibi Dünya’nın birçok ülkesinde maneviyatın iş üzerine etkileri, bu bağlamda “işyeri maneviyatı” kavramı, çalışma hayatını her boyutuyla incelenmesine karşılık ülkemizdeki bilimsel çalışmaların çok yetersiz olduğu görülmüştür. Türkiye’de yapılan çalışmalara baktığımızda; kavramın uygulamalı incelemesinin sadece “iş tatmini ve örgütsel bağlılığa etkisi” üzerine Tuba Eriş’in “İşyeri Maneviyatının İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi Üzerine Bir Araştırma” adlı doktora Tezi’nde ele alındığı, Başbuğ’un “İş ve Maneviyat” kitabında ise sosyal hakların kişideki maneviyat ihtiyacı boşluğunu doldurmadaki yetersizliğinin sorgulandığı, Seyyar’ın “Çalışma Hayatında ve İşyerinde Maneviyat” konulu makalesi’nde ise işyeri maneviyat kavramının genel çerçevesi çizilerek, yapılacak çalışmalara temel ve teşvik etme gayreti görülmüş, buna mukabil kavramın kapitalist bir sistemde uygulanmasından doğabilecek olumsuzlukları dile getiren, eleştirel olarak kaleme alınan Örgev ve Ünalan’ın “İşyeri Maneviyatı Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme” adlı makalesinden öteye gidemediği tespit edilmiştir. İslâm kültür ve geleneğine sahip olan bir ülke olarak Türkiye’de yüzlerce üniversite, onlarca İlahiyat ve “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri” bölümleri bulunmasına karşılık çalışma hayatı ile maneviyat arasındaki pozitif ilişkiyi ortaya koyan bilimsel çalışmaların son dereceye yetersiz olması çok düşündürücüdür. Halbuki Batı’da 1970’lerden beri bu alanda hem sayılamayacak kadar fazla bilimsel çalışma yapılmış, hem de uygulamaya dönük müspet veriler elde edilmiştir.”

Kongre ve “İşyerine Maneviyat” sunumu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen aşağıdaki kaynaklardan yararlanabilirler.

1.) Kongre hakkında daha fazla bilgi için bkz. http://ceeikongre2015.sakarya.edu.tr/tr

2.) Ali Seyyar ve Cemile Evkaya’nın sunumunun genişletilmiş özetini okumak için tıklayınız:

Seyyar, Ali; Evkaya, Cemile; “Batıda ‘İşyeri Maneviyatı’ Üzerine Yapılan Bilimsel Çalışmaların Türk Bilim Camiasına Etkileri”; 16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi; 15-17 Mayıs 2015; SAÜ-TÜRK-İŞ; Kartepe.